Lieferungen - 253579-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-Suceava: Reifen für Kraftfahrzeuge

2022/S 093-253579

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Nationale Identifikationsnummer: RO1590120
Postanschrift: Bdul 1 Mai nr.6
Ort: Suceava
NUTS-Code: RO215 Suceava
Postleitzahl: 720244
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ing.Stasiuc Iulian-birou mecanizare Directia Silvica Suceava
E-Mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 230217685
Fax: +40 230521783
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rosilva.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143304
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: regie autonoma
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Silvicultura si exploatari forestiere

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru pentru furnizare de anvelope de iarnă, vară şi camere de aer-2022-DSSV

Referenznummer der Bekanntmachung: 1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34351100 Reifen für Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare de anvelope de iarnă, vară şi a camerelor de aer pentru autovehiculele din dotarea D.S. Suceava pentru 1 an de zile

Valoare minima estimata AC - anvelope si camere de aer-1.315.755,00 (lei fara T.V.A.)

Valoare maxima estimata AC - anvelope su camere de aer-2.631.510,00 (lei fara TVA)

Valoare minima estimata Contract Subsecvent - anvelope si Camere de aer-657.877,00 (lei fara T.V.A.)

Valoare maxima estimata Contract Subsecvent- anvelope su camere de aer-1.315.755,00 (lei fara TVA)

Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 631 510.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19511200 Luftschläuche
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO215 Suceava
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de livrare: Directia Silvica Suceava-magazia atelierului de reparatii Gura Humorului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Deținere echipă mobilă / Gewichtung: 1
Preis - Gewichtung: 99
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica sunt:

- cazier judiciar al operatorului economic, valabil la momentul prezentarii.

- cazier judiciar, valabil la momentul prezentarii, pentru persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) LA MOMENTUL PREZENTARII .

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),

Cerinta 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167, alin.1 din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.167,alin.1,lit.c din Legea 98/2016 .

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica sunt:

- declaratii pe proprie raspundere din partea membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului privind neîncadrarea la prevederile art. 167, alin.1,lit.c din Legea 98/2016.

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin.(2).

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

5.Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60, din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/ subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute

la art. 60, din Legea 98/2016 .

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune pe langa DUAE ( din sectiunea formulare) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea.nr.98/2016.

Nota:Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante :Ing.Sorin Calin Ciobanu-director,Ing.Valerian Solovastru director tehnic,Ec.Cotos Ion Mihai-director economic, ing.Diaconescu Catalin-director comercial,ing.Iulian Stasiuc- sef birou mecanizare,ing.Lazar Constantin Mihail-responsabil achizitii, ing.Niga Ovidiu-resp.mecanizare, ec.Voda Gabriela-sef birou financiar,Gradinaru Camelia-sef birou juridic, George Eusebiu Rusu-jurist

In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Cerinta nr. 1. Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a comercializa pneuri pentru vehicule si de a presta servicii de montaj a acestora.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica sunt:

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Obiectele contractului, respectiv comercializarea si montajul produselor trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii.

Cerinta nr. 2

Ofertantul trebuie sa fie autorizat in baza autorizarii RAR pentru activitatea de montare pneuri conform Anexei Ordinului nr.2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9*, respectiv cap.1.5 lit. a si b (DIN ANEXA).

Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica sunt:

- Autorizatie tehnica RAR clasa I , activitatea B1.3. valabila la momentul prezentarii.

- In cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate numai la solicitarea autoritatii, de operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermendiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere in limba romana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul/candidatul are obligaţia să facă dovada că în ultimii trei ani a furnizat produse similare in valoare cumulatăde nimim :-1.315.755,00 lei, in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor .-Prin produse similare se inteleg anvelope

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completarea DUAE. - completarea DUAE urmand ca documentele justificative,respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

-Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

-Ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

-Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

- Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr.101/2016.

-Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, Autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 . Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”),integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.Pentru documentele de calificare si selectie, operatorii economici vor depune in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor doar formularul DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite doar ofertantului castigator completarea formularelor solicitate prin documentatia de atribuire. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa www.e-licitatie.ro .Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

LEGE 101/206

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul juridic al Directiei Silvice Suceava
Postanschrift: bdul 1 Mai NR.6
Ort: Suceava
Postleitzahl: 720244
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.rosilva.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022