Leveringen - 253580-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Pawłowice: Maïs

2020/S 105-253580

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nationaal identificatienummer: 00007972800093
Postadres: ul. Mielżyńskich 14
Plaats: Pawłowice
NUTS-code: PL417 Leszczyński
Postcode: 64-122
Land: Polen
Contactpersoon: Roman Kozyra
E-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Telefoon: +48 0-65-529-91-92
Fax: +48 0-65-529-91-92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdpawlowice.pl

Adres van het kopersprofiel: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kukurydza paszowa

Referentienummer: 99/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03211200 Maïs
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kukurydza paszowa w ilości 75 ton.

Parametry jakościowe:

— wilgotność ziarna maks. 14 %,

— białko min. 8 %,

— brak szkodników magazynowych,

— brak ziaren porośniętych i zapleśniałych,

— brak zanieczyszczeń nieorganicznych,

— zapach swoisty, barwa odpowiednia dla gatunku,

— brak zanieczyszczeń innymi gatunkami zbóż i roślin.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Loco magazyn ZD Pawłowice.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 58 350.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL417 Leszczyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kukurydza paszowa w ilości 75 ton.

Parametry jakościowe:

— wilgotność ziarna maks. 14 %,

— białko min. 8 %,

— brak szkodników magazynowych,

— brak ziaren porośniętych i zapleśniałych,

— brak zanieczyszczeń nieorganicznych,

— zapach swoisty, barwa odpowiednia dla gatunku,

— brak zanieczyszczeń innymi gatunkami zbóż i roślin.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Loco magazyn ZD Pawłowice.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 059-141029
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kukurydza paszowa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rol-Prem sp. z o. o. sp. k.
Postadres: ul. Polna 44
Plaats: Gostyń
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 63-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 250.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 350.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,

d) wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 4 do SIWZ;

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020