TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253581-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Amberg: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 111-253581

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 107-244000)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
LRA Amberg-Sulzbach
Schlossgraben 3
Amberg
92224
Duitsland
Telefoon: +49 962139206
E-mail: stephan.schwarzenberger@amberg-sulzbach.de
NUTS-code: DE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kreis-as.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Übernahme, Transport und Vermarktung/Verwertung von Grüngut im Landkreis Amberg-Sulzbach

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Übernahme, Transport und Verwertung von Grüngut im Landkreis Amberg-Sulzbach

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 107-244000

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geschätzter Gesamtwert
In plaats van:

Wert ohne MwSt.: 22 117 000.00 EUR

Te lezen:

Wert ohne MwSt.: 2 117 000.00 EUR

VII.2)Overige nadere inlichtingen: