Lieferungen - 253584-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-Dej: Feldverpflegung

2022/S 093-253584

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020
Nationale Identifikationsnummer: 4349187
Postanschrift: Strada: Tudor Vladimirescu, nr. 1, Mun. Dej, Judet: Cluj
Ort: Dej
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 405200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Sectia Achizitii
E-Mail: achizitii.01020@forter.ro
Telefon: +40 264212689
Fax: +40 264212577
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mapn.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143319
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziţia de ratii individuale de lupta

Referenznummer der Bekanntmachung: 4349187_2022_PAAPD1354699
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15897100 Feldverpflegung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia de ratii individuale de lupta ,conform anexei 1 la caietul de sarcini

AC, cantitate minima= 51.528 buc. / maxima= 266.337 buc.

AC, valoare minim = 12.843.869,28 lei fara TVA / maxima = 66.387.160,62 lei fara TVA

CS, cantitate minima= 5.000 buc. / maxima= 20.000 buc.

CS, valoare minim = 1.246.300,00 lei fara TVA / maxima = 4.985.200,00 lei fara TVA

Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr 2 la caietul de sarcini.

Valoare estimata totala de 66.387.160,62 lei fara tva.

Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 18-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari pana a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 66 387 160.62 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

U.M. 01020, Adresa:Strada: Tudor Vladimirescu, nr. 1, Localitate:Dej, Judetul Cluj, Cod Postal:405200.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia de ratiii individuale de lupta

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Diversificare meniu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termen de valabilitate / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr.98/2016.

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

-se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici / subcontractor / tert sustinator, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor

Persoanele cu functie de decizie din cadrul din cadrul autoritatii contractante sunt: Ioan MUNTEANU, Emilia CATRINȚAȘU, Gabriel BUHUTAN, Gabriel BARBU, Cristian-Alin DAN, Bogdan POMIRLEANU, Diana MICAN, Reghina-Mariana ZBANT, Dumitru-Corneliu PIHU, Vasile-Adrian Rosu si Bot Cristian.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (conform art.66/HG-395/2016 si art.196, alin.2/Legea 98/2016), astfel:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: -DUAE se va completa in SEAP conform notificarii ANAP din 02.07.2019.

Cerinta:

Operatorii economici (asociati/subcontractanti / tert sustinatori) ce depun oferta trebuie sa faca dovada incadrarii în prevederile art.3 lit. jj) din Legea nr.98/2016.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide in momentul prezentarii.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Contractele-subsecvente se vor incheia semestrial in functie de creditele bugetare alocate.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

DUAE se va completa in SEAP conform notificarii ANAP din 02.07.2019 Avand in vedere art. 44/(2)/Legea 98/2016, "În cazul în care o procedură de achiziţie publică este organizată în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante prevăzute la alin. (1), acestea sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentei legi." si (3) "Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care o singură autoritate contractantă organizează procedura de atribuire, procedura este organizata de UM 01020 . Procedura de achizitie se va finaliza prin incheierea unui acord-cadru valabil 24 luni de la data semnarii, pe loturi, cu un singur operator economic, fara reluarea competitiei. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediu SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora (factorul pret, factorul termen de valabilitate si factorul diversificare meniu). În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de acord-cadru/contract-subsecvent din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract aceste vor fi formulate în scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016.

Prezenta fisa de date se completeaza cu precizarile/cerintele prevazute in documentul ”Instructiuni pentru ofertanti”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:

Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022