TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253586-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bangor: Programma voor gemeenschapsacties

2018/S 111-253586

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 105-239999)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ards and North Down Borough Council
Town Hall
Bangor
BT20 4BT
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Stephen Brennan
E-mail: procurement@ardsandnorthdown.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ANDBC — Tender for the Delivery of the Open Dialogue Programme (BPR2)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85322000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tenders are sought by Ards and North Down Borough Council to deliver an Open Dialogue Programme.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 105-239999

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postal address
In plaats van:

TEDREMOVED

Te lezen:

Town Hall

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postal code
In plaats van:

TEDREMOVED

Te lezen:

BT20 4BT

VII.2)Overige nadere inlichtingen: