Lieferungen - 253586-2020

02/06/2020    S105

Polen-Pawłowice: Tierfuttermittel

2020/S 105-253586

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nationale Identifikationsnummer: 00007972800093
Postanschrift: ul. Mielżyńskich 14
Ort: Pawłowice
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-122
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Kozyra
E-Mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Telefon: +48 0-65-529-91-92
Fax: +48 0-65-529-91-92
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdpawlowice.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników

Referenznummer der Bekanntmachung: 97/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15700000 Tierfuttermittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników 0,5 % – (z dołączoną etykietą w języku polskim) w ilości 4 ton z dostawą do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w wytwórni pasz – miejscowość Robczysko, 64-130 Rydzyna

Wymagane parametry premiksu:

— do stosowania w ilości 5 kg/tonę mieszanki pełnoporcjowej,

— okres trwałości 6 m-cy od daty produkcji,

— zawartość składników w 1 kg produktu:

Wyszczególnienie Jednostki miary Zawartość w 1 kg premiksu

Witamina A j.m. 1 300 000;

D3 j.m. 200 000;

E mg 12 000;

K3 mg 400;

B1 mg 400;

B2 mg 800;

B6 mg 800;

B12 mg 6;

Biotyna mg 20;

D-pantotenian Ca mg 2 000;

Kwas nikotynowy mg 4 000;

Kwas foliowy mg 80;

Chlorek choliny mg 120 000;

Magnez mg 80 000;

Żelazo mg 16 000;

Mangan mg 8 000;

Cynk mg 20 000;

Miedź mg 2 000;

Jod mg 160;

Selen mg 60;

Przeciwutleniacz mg TAK

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 18 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

ZD Pawłowice ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników 0,5 % – (z dołączoną etykietą w języku polskim) w ilości 4 ton z dostawą do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w wytwórni pasz – miejscowość Robczysko, 64-130 Rydzyna

Wymagane parametry premiksu:

— do stosowania w ilości 5 kg/tonę mieszanki pełnoporcjowej,

— okres trwałości 6 m-cy od daty produkcji,

— zawartość składników w 1 kg produktu:

Wyszczególnienie Jednostki miary Zawartość w 1 kg premiksu

Witamina A j.m. 1 300 000;

D3 j.m. 200 000;

E mg 12 000;

K3 mg 400;

B1 mg 400;

B2 mg 800;

B6 mg 800;

B12 mg 6;

Biotyna mg 20;

D-pantotenian Ca mg 2 000;

Kwas nikotynowy mg 4 000;

Kwas foliowy mg 80;

Chlorek choliny mg 120 000;

Magnez mg 80 000;

Żelazo mg 16 000;

Mangan mg 8 000;

Cynk mg 20 000;

Miedź mg 2 000;

Jod mg 160;

Selen mg 60;

Przeciwutleniacz mg TAK

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 059-141017
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BNA Nutrition Animale Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sikorskiego 29
Ort: Pruszcz Gdański
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 83-000
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert;

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej;

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 4 do SIWZ;

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020