Leveringen - 253586-2020

02/06/2020    S105

Polen-Pawłowice: Diervoeders

2020/S 105-253586

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nationaal identificatienummer: 00007972800093
Postadres: ul. Mielżyńskich 14
Plaats: Pawłowice
NUTS-code: PL417 Leszczyński
Postcode: 64-122
Land: Polen
Contactpersoon: Roman Kozyra
E-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Telefoon: +48 0-65-529-91-92
Fax: +48 0-65-529-91-92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdpawlowice.pl

Adres van het kopersprofiel: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników

Referentienummer: 97/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15700000 Diervoeders
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników 0,5 % – (z dołączoną etykietą w języku polskim) w ilości 4 ton z dostawą do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w wytwórni pasz – miejscowość Robczysko, 64-130 Rydzyna

Wymagane parametry premiksu:

— do stosowania w ilości 5 kg/tonę mieszanki pełnoporcjowej,

— okres trwałości 6 m-cy od daty produkcji,

— zawartość składników w 1 kg produktu:

Wyszczególnienie Jednostki miary Zawartość w 1 kg premiksu

Witamina A j.m. 1 300 000;

D3 j.m. 200 000;

E mg 12 000;

K3 mg 400;

B1 mg 400;

B2 mg 800;

B6 mg 800;

B12 mg 6;

Biotyna mg 20;

D-pantotenian Ca mg 2 000;

Kwas nikotynowy mg 4 000;

Kwas foliowy mg 80;

Chlorek choliny mg 120 000;

Magnez mg 80 000;

Żelazo mg 16 000;

Mangan mg 8 000;

Cynk mg 20 000;

Miedź mg 2 000;

Jod mg 160;

Selen mg 60;

Przeciwutleniacz mg TAK

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL417 Leszczyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ZD Pawłowice ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników 0,5 % – (z dołączoną etykietą w języku polskim) w ilości 4 ton z dostawą do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w wytwórni pasz – miejscowość Robczysko, 64-130 Rydzyna

Wymagane parametry premiksu:

— do stosowania w ilości 5 kg/tonę mieszanki pełnoporcjowej,

— okres trwałości 6 m-cy od daty produkcji,

— zawartość składników w 1 kg produktu:

Wyszczególnienie Jednostki miary Zawartość w 1 kg premiksu

Witamina A j.m. 1 300 000;

D3 j.m. 200 000;

E mg 12 000;

K3 mg 400;

B1 mg 400;

B2 mg 800;

B6 mg 800;

B12 mg 6;

Biotyna mg 20;

D-pantotenian Ca mg 2 000;

Kwas nikotynowy mg 4 000;

Kwas foliowy mg 80;

Chlorek choliny mg 120 000;

Magnez mg 80 000;

Żelazo mg 16 000;

Mangan mg 8 000;

Cynk mg 20 000;

Miedź mg 2 000;

Jod mg 160;

Selen mg 60;

Przeciwutleniacz mg TAK

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 059-141017
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BNA Nutrition Animale Sp. z o.o.
Postadres: ul. Sikorskiego 29
Plaats: Pruszcz Gdański
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 83-000
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert;

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej;

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 4 do SIWZ;

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020