Lieferungen - 253587-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-București: Bemannte Luftfahrzeuge

2022/S 093-253587

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AEROCLUBUL ROMANIEI
Nationale Identifikationsnummer: 4266944
Postanschrift: Strada: Lascăr Catargiu, nr. 54
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010673
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CLAUDIA PREDICA
E-Mail: achizitii@aeroclubulromaniei.ro
Telefon: +40 213123619
Fax: +40 213123619
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aeroclubulromaniei.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143408
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: institutie publica
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Aviatie generala si sportiva

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare doua avioane de scoala

Referenznummer der Bekanntmachung: 4266944_2022_PAAPD1358285
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34711300 Bemannte Luftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare doua avioane de scoala. Aeronavele se vor livra in termen de 17 luni de la incheierea contractului. În situația în care Achizitorului i se aprobă creditul de angajament, plata se va face în baza facturii și a procesului verbal de recepție a produselor livrate fără obiecțiuni, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului, dar nu mai târziu de ultima zi bancara a anului 2023.

Având in vedere faptul ca achizitorul va achita prețul contractului prin credit de angajament, achizitorul va achita prețul doar după aprobarea creditului bugetar cu această destinație, iar sumele vor fi alocate efectiv pentru îndeplinirea contractului. Prin semnarea contractului, Furnizorul accepta în mod expres si irevocabil posibilitatea ca executarea contractului sa nu aibă loc in situația in care creditul de angajament cu aceasta destinație nu va fi aprobat, iar sumele nu vor fi alocate efectiv pentru ducerea la îndeplinire a contractului. In aceasta situație, contractul va putea fi denunțat unilateral de către Achizitor cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, fără a datora daune, despăgubiri sau penalități de orice natura Furnizorului ori subcontractanților acestuia.

În situația în care achizitorul nu va emite această informare și nu va obține sumele de bani necesare achitării prețului contractului, furnizorul acceptă în mod expres și irevocabil că achizitorul are dreptul sa denunțe unilateral contractul cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, fără a datora daune, despăgubiri sau penalitati de orice natura Furnizorului ori subcontractanţilor acestuia.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 774 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare avion scoala si antrenament

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34711300 Bemannte Luftfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Avionul, pregătit pentru zbor, va fi livrat la un Aerodrom al Aeroclubului Romaniei, menţionat de autoritatea contractanta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aeroclubul României dorește achiziționarea unui avion nou pentru pregătirea elevilor și a piloților în cadrul zborurilor de școală si antrenament, cu caracteristicile solicitate in caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Sarcina utilă totală / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Garanția produsului / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 887 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare avion scoala si antrenament

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34711300 Bemannte Luftfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Avionul, pregătit pentru zbor, va fi livrat la un Aerodrom al Aeroclubului Romaniei, menţionat de autoritatea contractanta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aeroclubul României dorește achiziționarea unui avion nou pentru pregătirea elevilor și a piloților în cadrul zborurilor de școală si antrenament, cu caracteristicile solicitate in caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Sarcina utilă totală / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Garanția produsului / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 887 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele jutificative care probeaza indeplinirea cerintelor, asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

- Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, valabile la momentul prezentarii

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorii economici participanti la procedura, pot prezenta documente prin care sa demonstreze ca pot beneficia de derogarile prevazute la art. 166, al. (2), art. 167, al. (2), art. 171, din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice, sau alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice Persoanele cu functii de decizie ale autoritatii contractante : Director General George Rotaru, Director General Adjunct Marina Iana, Director Economic Gabriela Nicola, Director Zbor Teodor Munteanu, Director Tehnic Marin Opriceana. Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertanti, ofertanti asociati sau subcontractanti, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Se va completa DUAE.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii directe de la autoritatile competente.

Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

1.În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr. 98/2016, se solicita documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca opertorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a presta serviciile ce fac obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator, potrivit dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatiilor lor. Documentele jutificative, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasa pe locul I in clasamentul intermediar de evaluare a ofertelor.

Pentru persoanele juridice/fizice straine-documente care dovedesc o forma de organizare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

2. Ofertantul trebuie sa dețină Certificat de autorizare ca producător sau distribuitor de produse aeronautice civile emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana sau echivalent.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaPentru ca riscul neîndeplinirii contractului, din cauza lipsei capacităţii financiare a contractantului, să fie redus, se impun cerinţe minime privind capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici, care prezintă relevanţă în raport cu valoarea, natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, astfel:In conformitate cu art. 175, al. 2), lit. a, Legea 98/2016, autoritatea contractanta a stabilit ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2019, 2020, 2021) a ofertantului trebuie să fie de cel puţin 887.000 lei pentru fiecare lot.Pentru ofertantii straini, cursul de schimb lei alta valuta va fi cel stabilit de BNR in data publicarii anuntului de participare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE, conf. art. 193, al. 1, din Legea 98/2016.Documentele justificative care sustin cifra de afaceri, se vor prezenta de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. Aceste documente pot fi: declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc profesional, prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare (cum ar fi bilantul/ bilantul prescurtat) sau orice alte documente din care sa reiasa cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta lista principalelor livrări de produse din ultimii 3 ani, din care să reiasă livrarea de produse similare obiectului contractului, a căror valoare cumulată sa fie de minim 887.000 lei, in cadrul unuia sau a mai multor contracte, pentru fiecare lot.Prin livrarea de produse similiare obiectului contractului, autoritatea contractanta se refera la: livrarea de avioane, planoare, parasute, inclusiv componente ale acestora – motoare, elici, etc

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE. Documentele justificative care sustin experienta similara, se vor prezenta de catre ofertantul aflat pe locul intai in clasamentul intermediar de evaluare a ofertelor, la solicitare autoritatii contractante. Acestea pot fi: documente constatatoare, procese verbale de receptie sau recomandai, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, etc, care sa confirme ca livrarile au fost executate in termenii contractuali.Echivalenta lei/ alta valută va fi calculata la cursul Bancii Nationale Române din data publicării anuntului de participare in SEAP.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

DUAE se va accesa conform "Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, din data de 08/04/2019"- ANAP

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art.8 lit.a) din Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022