Leveringen - 253605-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Diespeck: Brandweerwagens

2020/S 105-253605

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Gutenstetten
Postadres: Rathausplatz 1
Plaats: Diespeck
NUTS-code: DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
Postcode: 91456
Land: Duitsland
E-mail: juergen.distler@vg-diespeck.de
Telefoon: +49 9161888526
Fax: +49 9161885827

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.diespeck.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markt Dachsbach
Plaats: Dachsbach
NUTS-code: DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
Land: Duitsland
E-mail: florian.sacher@vg-diespeck.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dachsbach.de

Adres van het kopersprofiel: www.dachsbach.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ersatzbeschaffung zweier HLF 20

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung zweier HLF 20.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 884 337.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung Fahrgestelle

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gutenstetten/Dachsbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Fahrgestelle

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllung / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 240-588561
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Lieferung Fahrgestelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAN
Plaats: Würzburg
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 870.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Lieferung der Aufbauten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Magirus
Plaats: Ulm
NUTS-code: DE144 Ulm, Stadtkreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 449 820.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Lieferung der Beladung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jahn
Plaats: Wendelstein
NUTS-code: DE25B Roth
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 243 245.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Mittelfranken
Plaats: Ansbach
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020