Leveringen - 253606-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Hamburg: Farmaceutische producten

2020/S 105-253606

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DAK-Gesundheit
Postadres: Nagelsweg 27-31
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20097
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@dak.de
Telefoon: +49 402396-2682
Fax: +49 402396-3661
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dak.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.dak.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Abs. 8 SGB V zum Wirkstoff Bromocriptin, ATC G02CB01, für die Zeit 1.6.2018 – 31.5.2020

Referentienummer: 1002161 - Bromocriptin, ATC G02CB01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 077-171133

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Bromocriptin, ATC G02CB01

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020