Leveringen - 253610-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Düsseldorf: Veiligheidsuitrusting

2020/S 105-253610

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle
Postadres: Willi-Becker-Allee 10
Plaats: Düsseldorf
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postcode: 40227
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vergabe.duesseldorf.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Atemschutzmasken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113000 Veiligheidsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lieferung von Atemschutzmasken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Work und Fun GmbH & Co. KG
Plaats: Mülheim an der Ruhr
NUTS-code: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020