Lieferungen - 253614-2020

02/06/2020    S105

България-София: Фармацевтични продукти

2020/S 105-253614

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000715054
Пощенски адрес: бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1431
Държава: България
Лице за контакт: Весела Динева
Електронна поща: op@rilski.com
Телефон: +359 29520879
Факс: +359 28519309

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.rilski.com/bg/obshtestveni-porachki/

Адрес на профила на купувача: http://moderal.org/rilski2/ProfilePageMain#681

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София

Референтен номер: 23/2019
II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва 1 позиция „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология“ c 212 номенклатурни единици, които са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за 1 или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 7 429.40 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва 1 позиция „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология“ c 212 номенклатурни единици, които са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за 1 или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 201-488031
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 87-205
Наименование:

Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 14
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Про Фармация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131249698
Пощенски адрес: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: propharmacia@abv.bg
Телефон: +359 29718005
Факс: +359 29718005
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 7 429.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1431
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2020