Leveringen - 253618-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-St. Wendel: Machines voor dataprocessing (hardware)

2020/S 105-253618

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis St. Wendel
Postadres: Mommstraße 31
Plaats: St. Wendel
NUTS-code: DEC06 St. Wendel
Postcode: 66606
Land: Duitsland
Contactpersoon: Dezernat 4 Bildung Infrastuktur und Sicherheit
E-mail: b.meisberger@lkwnd.de
Telefoon: +49 68518014800
Fax: +49 68518014590

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.landkreis-st-wendel.de

Adres van het kopersprofiel: www.landkreis-st-wendel.de/wirtschaft-verkehr-umwelt/bauen/ausschreibungen

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung über Lieferung Digitale Tafeln, Beamer, AppleTVs und Lautsprecher

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung und Montage digitale Tafeln, Lieferung Beamer, AppleTVS und Lautsprecher.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 536 709.00 EUR / Hoogste offerte: 670 523.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung und Montage digitale Tafeln

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC06 St. Wendel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreis St. Wendel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Montage digitale Tafeln.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Liferung Beamer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC06 St. Wendel
Voornaamste plaats van uitvoering:

66606 St. Wendel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Beamer.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung Apple TVS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32324000 Televisieontvangers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC06 St. Wendel
Voornaamste plaats van uitvoering:

66606 St. Wendel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Apple TVS.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung Lautsprecher

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32342000 Luidsprekers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC06 St. Wendel
Voornaamste plaats van uitvoering:

66606 St. Wendel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Lautsprecher.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 041-096378
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung und Montage Digitale Tafeln

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KROmedia
Plaats: Haiger
NUTS-code: DE722 Lahn-Dill-Kreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 422 350.00 EUR / Hoogste offerte: 540 236.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung und Montage digitale Tafeln

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lauer-Direkt GmbH
Plaats: Trier
NUTS-code: DEB25 Trier-Saarburg
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 422 350.00 EUR / Hoogste offerte: 540 236.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung und Montage digitale Tafeln

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wittler visuelle Einrichtungen GmbH
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 422 350.00 EUR / Hoogste offerte: 540 236.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung Beamer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Visunext International GmbH & Co KG
Plaats: Emsdetten
NUTS-code: DEA37 Steinfurt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 81 158.00 EUR / Hoogste offerte: 90 202.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung Beamer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DataVision Deutschland GmbH
Plaats: Düsseldorf
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 81 158.00 EUR / Hoogste offerte: 90 202.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung Beamer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bechtle GmbH & Co KG
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 81 158.00 EUR / Hoogste offerte: 90 202.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung Apple TVs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gesellschaft für digitale Bildung mbH
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 17 255.00 EUR / Hoogste offerte: 21 890.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung Apple TVs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha Computer Sales GmbH
Plaats: Ottobrunn
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 17 255.00 EUR / Hoogste offerte: 21 890.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung Apple TVs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Implement IT GmbH
Plaats: St. Ingbert
NUTS-code: DEC05 Saarpfalz-Kreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 17 255.00 EUR / Hoogste offerte: 21 890.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung Lautsprecher

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EDV Systemhaus Arno Kindler
Plaats: Warendorf
NUTS-code: DEA38 Warendorf
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 15 946.00 EUR / Hoogste offerte: 18 195.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Rahmenvereinbarung Lieferung Lautsprecher

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Projekt 2000 GmbH
Plaats: Monheim
NUTS-code: DEA1C Mettmann
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 15 946.00 EUR / Hoogste offerte: 18 195.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
Postadres: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Plaats: Saarbrücken
Postcode: 66119
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wirtschaft.saarland.de
Telefoon: +49 681501-4994
Fax: +49 681501-3506

Internetadres: http://www.saarland.de/3339.htm

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
Postadres: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Plaats: Saarbrücken
Postcode: 66119
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wirtschaft.saarland.de
Telefoon: +49 681501-4994
Fax: +49 681501-3506

Internetadres: http://www.saarland.de/3339.htm

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020