Supplies - 253633-2022

13/05/2022    S93

Poland-Warsaw: Surveillance and security systems and devices

2022/S 093-253633

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Postal address: ul. Koszykowa 16
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-564
Country: Poland
Contact person: Łukasz Dmowski
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.udsc.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia-udsc.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu monitoringu wizyjnego (SMW) w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz ośrodkach własnych

Reference number: 16/SMW/PN/22
II.1.2)Main CPV code
35120000 Surveillance and security systems and devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie poszczególnych elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego (zwanego dalej: SMW) w następujących obiektach UdSC:

a) Góra Kalwaria, Linin – Ośrodek dla Cudzoziemców;

b) Podkowa Leśna-Dębak – Ośrodek Recepcyjny;

c) Łomża, Czerwony Bór 24/1 – Ośrodek dla Cudzoziemców;

d) Warszawa, ul. Taborowa 33;

e) Warszawa, ul. Koszykowa 16;

2) przygotowanie dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz eksploatacyjnej dla dostarczonego SMW;

3) przeprowadzenie szkoleń w zakresie wdrożonego SMW;

4) przeprowadzenie testów wdrożonego Systemu Monitoringu Wizyjnego;

5) wykonanie połączeń światłowodowych w ośrodku w Podkowie Leśnej - Dębaku pomiędzy budynkami, łączących następujące obiekty z serwerownią.:

a) Budynek Recepcyjny,

b) Stary Hotel – pomieszczenie ochrony,

c) Nowy Hotel – pomieszczenie ochrony,

d) Kuchnia – pomieszczenie w pokoju kierownika (pokój nr 1 stołówka).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1a do niniejszej SWZ.

Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w projektowanych postawieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja / Weighting: 0.15
Quality criterion - Name: Zaawansowane funkcje analizy wideo / Weighting: 0.2
Quality criterion - Name: Funkcja tworzenia reguł zdarzeń / Weighting: 0.05
Price - Weighting: 0.6
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia opcjonalnego jest:

1) dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie poszczególnych elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego w obiekcie UdSC: Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19 – Ośrodek Recepcyjny;

2) przygotowanie dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz eksploatacyjnej dla dostarczonego SMW w obiekcie UdSC: Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19 – Ośrodek Recepcyjny;

3) testy wdrożonego Systemu Monitoringu Wizyjnego w obiekcie UdSC: Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19 – Ośrodek Recepcyjny;

Szczegółowy zakres zamówienia objętego prawem opcji został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji nie później niż do 1 sierpnia 2022 r. tj. w terminie określonym w § 2 ust. 5 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań na lata 2014-2020 w ramach projektu nr 2/12-2021/BK-FAM „System Monitoringu Wizyjnego (SMW) w obiektach UdSC oraz ośrodkach własnych"

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z dokumentacją zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/06/2022
Local time: 10:15
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/05/2022