Leveringen - 253634-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Boekarest: Diverse onderdelen

2020/S 105-253634

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
Nationaal identificatienummer: 4420465
Postadres: Str. Dudeşti nr. 191
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031084
Land: Roemenië
Contactpersoon: Robert Sorin Negoiță
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telefoon: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.primarie3.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare piese necesare parcului auto al DADP Sectorul 3

Referentienummer: 4420465_2019_PAAPD1104220
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34913000 Diverse onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru „Furnizare piese necesare parcului auto al DADP Sectorul 3” pentru șapte loturi.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 20.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 628 583.39 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Furnizare piese pentru utilaje întreținere drumuri

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 – Furnizare piese pentru utilaje întreținere drumuri – valoare estimată: 817 922,15 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 190 916,59 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 591 521,74 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 381 833,18 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 817 922,17 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt – valoare estimata: 7 203 392,77 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 1 423 385,79 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4 461 465,66 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 2 846 771,57 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 7 203 392,77 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 – Furnizare piese utilaje mică mecanizare

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4 – Furnizare piese utilaje mică mecanizare – valoare estimata: 273 637,39 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 63 .477,55 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 200 712,73 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 126 955,10 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 273 637,39 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 2 – Furnizare piese autoturisme şi autoutilitare

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 – Furnizare piese autoturisme şi autoutilitare – valoare estimata: 1 870 332,53 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 382 486,74 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1.259.800,49 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 764 973,48 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 1 870 332,53 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Furnizare piese pentru utilaje terasamente

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 – Furnizare piese pentru utilaje terasamente – valoare estimata: 1 398 156,83 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 184 247,06 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 730 376,37 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 368 494,11 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 1 398 156,83 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 – Furnizare consumabile parc auto

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 5 – Furnizare consumabile parc auto – valoare estimata: 543 820,76 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 9 903,24 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 271 398,05 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 19 806,49 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 543 820,76 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6 – Furnizare furtune hidraulice

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 6 – Furnizare furtune hidraulice – valoare estimata: 295 191,49 RON fara TVA.

— Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 6 116,18 RON fără TVA;

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 152 904,58 RON fără TVA;

— Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 12 232,37 RON fără TVA;

— Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 295 191,49 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-612635
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 341299
Perceel nr.: 7
Benaming:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wirtgen România
Nationaal identificatienummer: RO 1572361
Postadres: Str. Zborului nr. 1
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 075100
Land: Roemenië
E-mail: office.romania@wirtgen-group.com
Telefoon: +40 213510260 / +40 213007566
Fax: +40 213007565
Internetadres: www.wirtgen.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 203 392.77 RON
Laagste offerte: 5 311 108.10 RON / Hoogste offerte: 5 311 108.10 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 341301
Perceel nr.: 1
Benaming:

LOT 1 – Furnizare piese pentru utilaje terasamente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Engineering Bureau Mk
Nationaal identificatienummer: RO24175018
Postadres: Str. Sabarului nr. 212
Plaats: Tântava
NUTS-code: RO314 Giurgiu
Postcode: 087116
Land: Roemenië
E-mail: liviu.mihaila@ebmk.ro
Telefoon: +40 727221566
Internetadres: www.ebmk.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adetrans S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2213161
Postadres: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefoon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 398 156.83 RON
Laagste offerte: 1 082 519.06 RON / Hoogste offerte: 1 327 460.18 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 340429
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4 – Furnizare piese utilaje mică mecanizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Crystal Technologies S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21867669
Postadres: Str. Alexandru cel Bun nr. 16A, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 023683
Land: Roemenië
E-mail: office@crystaltech.ro
Telefoon: +40 728939026
Fax: +40 372874457
Internetadres: www.crystaltech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 273 637.39 RON
Laagste offerte: 273 426.00 RON / Hoogste offerte: 273 426.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 341293
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 – Furnizare piese pentru utilaje întreținere drumuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Crystal Technologies S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21867669
Postadres: Str. Alexandru cel Bun nr. 16A, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 023683
Land: Roemenië
E-mail: office@crystaltech.ro
Telefoon: +40 728939026
Fax: +40 372874457
Internetadres: www.crystaltech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 817 922.15 RON
Laagste offerte: 817 244.50 RON / Hoogste offerte: 817 244.50 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 341425
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lot 5 – Furnizare consumabile parc auto

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Divinol Lubricants S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 14314372
Postadres: Str. Zăgazului nr. 4, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021755
Land: Roemenië
E-mail: info@divinol.com.ro
Telefoon: +40 212528632
Fax: +40 212529179
Internetadres: www.divinol.com.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coprot
Nationaal identificatienummer: RO 62461
Postadres: Str. Carpaţi nr. 7
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410334
Land: Roemenië
E-mail: coprot@rdsor.ro
Telefoon: +40 259479254
Fax: +40 259444717
Internetadres: http://coprot.rdsor.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adetrans S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2213161
Postadres: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefoon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 543 820.76 RON
Laagste offerte: 326 928.00 RON / Hoogste offerte: 521 923.74 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 341297
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 – Furnizare piese autoturisme și autoutilitare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adetrans S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2213161
Postadres: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefoon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 870 332.53 RON
Laagste offerte: 1 445 471.74 RON / Hoogste offerte: 1 445 471.74 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 341626
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lot 6 – Furnizare furtune hidraulice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proflex S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO21620366
Postadres: Str. Ierbușulu nr. 38B
Plaats: Reghin
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 545300
Land: Roemenië
E-mail: victor.paun@proflex.ro
Telefoon: +40 751151233
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 191.49 RON
Laagste offerte: 283 088.45 RON / Hoogste offerte: 283 088.45 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 365846
Perceel nr.: 7
Benaming:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wirtgen România
Nationaal identificatienummer: RO 1572361
Postadres: Str. Zborului nr. 1
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 075100
Land: Roemenië
E-mail: office.romania@wirtgen-group.com
Telefoon: +40 213510260 / +40 213007566
Fax: +40 213007565
Internetadres: www.wirtgen.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 628 583.39 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 628 583.39 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020