Leveringen - 253644-2020

02/06/2020    S105

Polen-Poznań: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 105-253644

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Postadres: ul. Mickiewicza 2
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-834
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
E-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.raszeja.poznan.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: szpital miejski
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii cieplnej dla potrzeb budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 oraz dla Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Referentienummer: SR/XV-270-38-EFK/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej dla potrzeb budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 oraz dla Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 788 617.89 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei mieszczący się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 oraz Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych mieszczący się w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej dla potrzeb budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 oraz dla Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Zamówienie przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych. Negocjacje zostały przeprowadzone z Veolia Energia Poznań S.A., albowiem na terenie miasta Poznania Veolia Energia Poznań S.A. jest jedynym dostawcą energii cieplnej z miejskiej sieci cieplnej. Węzeł cieplny nr w 1091, zlokalizowany w obiekcie Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu jest własnością Veolia Energia Poznań S.A. i jest on dostosowany do zasilania w ciepło tylko obiektu szpitala. Węzeł cieplny zlokalizowany w Ośrodku Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej 46 w Poznaniu jest własnością Veolia Energia Poznań S.A. i jest od dostosowany do zasilania w ciepło niniejszego obiektu.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa energii cieplnej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veolia Energia Poznań S.A.
Postadres: ul. Energetyczna 3
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-016
Land: Polen
E-mail: bok.poznan@veolia.com
Telefoon: +48 614376276
Internetadres: https://www.veolia.pl/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 788 617.89 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: KIO – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej:

3.1. Odwołanie:

3.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

4.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

4.2. w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt 4.1 i 4.2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu:

5.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020