Leveringen - 253644-2020

02/06/2020    S105

Polen-Poznań: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 105-253644

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Postadres: ul. Mickiewicza 2
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 60-834
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
E-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.raszeja.poznan.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii cieplnej dla potrzeb budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 oraz dla Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Referentienummer: SR/XV-270-38-EFK/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 788 617.89 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa energii cieplnej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veolia Energia Poznań S.A.
Postadres: ul. Energetyczna 3
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-016
Land: Polen
E-mail: bok.poznan@veolia.com
Telefoon: +48 614376276
Internetadres: https://www.veolia.pl/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 788 617.89 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020