Leveringen - 253653-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Radziejów: Medische apparatuur

2020/S 105-253653

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: Szpitalna 3
Plaats: Radziejów
NUTS-code: PL619 Włocławski
Postcode: 88-200
Land: Polen
Contactpersoon: Sławomir Kuligowski
E-mail: szpital@op.pl
Telefoon: +48 542856200
Fax: +48 542853701

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalradziejow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie” – „Dostosowanie pomieszcze...

Referentienummer: PN-13/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej wraz z wyposażeniem technologicznym.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
71320000 Technische ontwerpdiensten
79932000 Binnenhuisarchitectuur
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
45000000 Bouwwerkzaamheden
45400000 Afwerking van gebouwen
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
45421000 Bouwtimmerwerk
45410000 Pleisterwerk
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45262300 Betonwerk
45262500 Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45332300 Leggen van afvoerbuizen
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45262400 Optrekken van staalconstructies
45262600 Diverse gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45440000 Schilderwerk en beglazing
45450000 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
45431000 Tegelwerk
45330000 Loodgieterswerk
45331100 Installeren van centrale verwarming
45331200 Installeren van ventilatie en airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL619 Włocławski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wyposażenia technologicznego – stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ, a w tym:

1) instalacji gazów medycznych (sprężonego powietrza, próżni, tlenu) w zależności od potrzeb;

2) instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wewnętrznymi instalacjami hydrantów;

3) wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych znajdujących się w budynku SPZOZ Radziejów wraz z wykonaniem niezbędnych elektrycznych przyłączy kablowych;

4) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;

5) instalacji kanalizacji sanitarnej;

6) instalacji wentylacji grawitacyjnej;

7) instalacji wentylacji i klimatyzacji;

8) instalacji sieci komputerowej i dostosowania jej do nowo projektowanej;

9) pionów wszystkich instalacji. Przy projektowaniu i wykonaniu ww. instalacji technicznych, Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie prace poza zakresem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szpitala po przebudowie. Planowane roboty obejmują wykonanie projektu budowlanego Bloku Operacyjnego (BO) wykonawczego na bazie załączonej koncepcji PFU, wykonanie projektu budowlanego Bloku Porodowego (BP) wykonawczego na bazie projektu technologii BP – stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ posiadanego przez Zamawiającego oraz prac budowlanych związanych z przebudową i remontem BO i BP z ich wyposażeniem. Blok operacyjny parter, Blok Porodowy I piętro. Zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

1) sporządzenie wielobranżowej koncepcji przebudowy BO w nawiązaniu do koncepcji PFU;

2) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami;

3) wykonanie wszystkich ocen, ekspertyz (w tym oceny stanu technicznego konstrukcji oraz ekspertyzy ochrony ppoż. dla całego budynku głównego szpitala), które okażą się niezbędne do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania;

4) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania;

5) sporządzenie projektów wykonawczych;

6) sporządzenie specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów;

7) wykonanie bilansu mocy energetycznych (elektrycznej/chłodnicze/cieplnej), wody, ścieków, powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla całego budynku głównego szpitala. Na każdym etapie ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest prowadzić uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, rozbudowy, uruchomienia i przekazania do użytkowania. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, rozruch aparatów medycznych, urządzeń medycznych i sanitarnych, mebli medycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i załącznikami minimalnych parametrów technicznych – zgodnie z załącznikami nr 3.1 do 3.17 do SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres rękojmi / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji technologii medycznej / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego, nr RPKP.06.01.01- IZ.00-04-092/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-515407
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020