Leveringen - 253661-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Toner voor laserprinters/faxapparaten

2020/S 105-253661

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Nationaal identificatienummer: 690587255
Postadres: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-010
Land: Polen
Contactpersoon: Andrzej Berkowicz
E-mail: a.berkowicz@podkarpackie.pl
Telefoon: +48 178606858
Fax: +48 178501761

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.podkarpackie.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Referentienummer: OR-IV.272.2.15.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Zamówienie podzielone jest na cztery części:

1.1. dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych – cześć I (zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ);

1.2. dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych – część II (zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SIWZ);

1.3. dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych – część III (zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do SIWZ);

1.4. dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych – część IV (zgodnie z załącznikiem nr 2.4 do SIWZ).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 745 251.56 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
30125120 Toner voor fotokopieerapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiałów ekspolatacyjnych / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 19 000 PLN (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
30125120 Toner voor fotokopieerapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiałów ekspolatacyjnych / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.10.01.00-18-0002/19-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
30125120 Toner voor fotokopieerapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.3 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiałów ekspolatacyjnych / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PLBU.05.01,00-18-0003/17-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
30125120 Toner voor fotokopieerapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.4 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość materiałów ekspolatacyjnych / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 PLN (czterdzieści złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 046-108148
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Xerima Jan Szwakop
Nationaal identificatienummer: 690293022
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 519 823.68 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Xerima Jan Szwakop
Nationaal identificatienummer: 690293022
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 606.31 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Xerima Jan Szwakop
Nationaal identificatienummer: 690293022
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 305.76 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Xerima Jan Szwakop
Nationaal identificatienummer: 690293022
Plaats: Mielec
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 615.88 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6 jako 2 miesiące, przy czym 1 miesiąc to 30 dni.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa).

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy) – z zastrzeżeniem rozdz. VI pkt 8 SIWZ.

4. Wadium może być wniesione w 1 lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

5. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „dokumentach zamówienia” należy przez to rozumieć również SIWZ. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. b–d, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

9. Dokument, o którym mowa w ust. 8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020