Leveringen - 253665-2020

02/06/2020    S105

Zweden-Umeå: Grind, zand, steenslag en aggregaten

2020/S 105-253665

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Umeå kommun, Upphandlingsbyrån
Nationaal identificatienummer: 212000-2627
Plaats: Umeå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 901 84
Land: Zweden
Contactpersoon: Rickard Fredriksson
E-mail: rickard.fredriksson@umea.se
Telefoon: +46 90-161596
Fax: +46 90-161568

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umea.se

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-avrop.com/umea

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bergkross-Levererat till depå

Referentienummer: 20014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Umeå kommun upphandlar halkbekämpningsmaterial för vårt behov under avtalsperioden. Behovet är bergkross fraktioner 2/5, 2/8, och 4/8. Uppdraget avser material fritt lastat och transporterat till köparens upplagsplats på Löpevägen, Ersboda i Umeå kommun. Köparen tillhandahåller lastmaskin med förare vid sin egen depå.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Umeå kommun upphandlar halkbekämpningsmaterial för vårt behov under avtalsperioden. Behovet är bergkross fraktioner 2/5, 2/8, och 4/8. Uppdraget avser material fritt lastat och transporterat till köparens upplagsplats på Löpevägen, Ersboda i Umeå kommun. Köparen tillhandahåller lastmaskin med förare vid sin egen depå.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-058736
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Bergkross-Levererat till depå

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NCC Industry Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556302-3307
Postadres: Inertavle 376
Plaats: Umeå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 905 95
Land: Zweden
E-mail: orjan.lidstrom@ncc.se
Telefoon: +46 702075800
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 226 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020