Lieferungen - 253669-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-București: Computerplattformen

2022/S 093-253669

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTERUL FINANȚELOR
Nationale Identifikationsnummer: 4221306
Postanschrift: Strada: Libertatii, nr. 16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marilena NEDELOIU
E-Mail: email.sap@mfinante.gov.ro
Telefon: +40 212261112
Fax: +40 213199792
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mfinante.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143417
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

2022_PAAP_023_Soluție upgrade infrastructura hardware-software Active Directory și PKI

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022_PAAP_023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30211300 Computerplattformen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Soluție upgrade infrastructura hardware-software Active Directory și PKI

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 14 445 882.71 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Locațiile de livrare/instalare/configurare sunt centrele de date ale Ministerului Finanțelor și sediile Direcțiilor Regionale și Județene ale Finanțelor Publice, conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Soluție upgrade infrastructura hardware-software Active Directory și PKI, conform descrierii din caietul de sarcini. Canitatea: Servere pentru DC centrale -5 buc., Servere pentru DC teritoriale-53 buc, Servere pentru PKI-5 buc., Licențe Windows Server User CAL-25.000,00 buc., Licențe Windows Server Standard -1 pachet, Rack -1 buc., Rack-53 buc. Ofertantul va avea în vedere faptul că prețul produselor va include toate accesoriile și serviciile asociate, inclusiv suportul tehnic oferit, conform descrierii din caietul de sarcini.

Termenul de solicitare de clarificări cu privire la Documentația de atribuire: A optsprezecea zi înainte de data limită de depunere a ofertelor

Termen de răspuns la solicitările de clarificări: A unsprezecea zi înainte de data limită de depunere a ofertelor

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada garanției incluse (luni) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Runtime-ului UPS-urilor ofertate (minute) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PNRR, Componenta 8, Reforma 1 - Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare, obiectivul 1.3 - Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a MF/ANAF.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul reprezintă una dintre investițiile pentru asigurarea securității cibernetice a sistemului informatic al MF/ANAF avute în vedere în cadrul PNRR, Componenta 8, Reforma 1 - Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare, obiectivul 1.3 - Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a MF/ANAF. Achiziția este parte a Proiectului privind asigurarea securității cibernetice a sistemului informatic al MF, implemenatarea acestuia urmând a se realiza conform prevederilor OMF nr. 912/04.04.2022.

În conformitate cu art.23 alin.(7) al OUG nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.155/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, se are în vedere inițierea procedurii de atribuire a contractului cu introducerea clauzei suspensive până la alocarea fondurilor necesare finanțării proiectului prin PNRR.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1 MOTIVE DE EXCLUDERE

1.1 Motive referitoare la condamnări penale:

Participare la o organizație criminală

Corupție

Fraudă

Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste

Spălare de bani sau finanțarea terorismului

Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane

1.1.1 Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 98/2016.

1.1.2 Modalități de îndeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme.

Aceste documente pot fi: cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, Declarația privind beneficiarul real al operatorului economic; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz. Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016.

2 Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale:

Plata impozitelor

Plata asigurărilor sociale

2.1 Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016.

2.2 Modalități de îndeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme.

Aceste documente pot fi: certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016.

În temeiul prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3654 / 2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare, în vederea verificării lipsei datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul de stat, autoritatea contractantă va solicita Certificatul de atestare fiscală, în numele ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme.

3 Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale:

Încalcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu

încalcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale

Încalcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii

Falimentul

Insolvența

Concordat preventiv

Situații similare, în temeiul legislației nationale, cum ar fi falimentul

Active administrate de lichidator

Activitățile economice sunt suspendate

Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave

Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței

Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice

Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice

Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile

Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la aceasta procedură

3.1 Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Operatorii economici participanți vor prezenta și Formularul nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 și trebuie să confirme că nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

3.2 Modalități de îndeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme.

Aceste documente pot fi: cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016; alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici străini vor depune documente în conformitate cu prevederile art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia sunt următoarele:

Secretar general adjunct – domnul Marius ZINCA

Secretar general adjunct - domnul Ioan Cristian PURICE

Director general al Direcției generale juridice – domnul Ciprian Sebastian BADEA

Director general al Direcției generale economice – doamna Carmen Georgiana BIDAȘCU

Director general al Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF) - domnul Toma Bogdan COSTREIE

Director în cadrul CNIF - domnul Ciprian GHEORGHE

Șef serviciu în cadrul CNIF - domnul Cristian NICULIȚĂ

Șef birou în cadrul CNIF – domnul Eduart TIMOFEI

Director general adjunct al Direcției generale de servicii interne și achiziții publice (DGSIAP) – domnul Simion ILIE

Șef serviciu în cadrul DGSIAP – doamna Cristina DUMITRICĂ

Responsabil achiziție, Consiler achiziții publice în cadrul DGSIAP – Marilena NEDELOIU

Înscrierea în Registrul Comerțului

1 Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

2. Modalități de îndeplinire:

Autoritatea contractantă solicită ca operatorii economici ce depun ofertă să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, structura acționariatului/asociaților acestuia, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Autoritatea contractantă solicită prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să ateste că obiectul contractului are corespondent în codul C.A.E.N. De asemenea, prin Certificatul constatator trebuie să se reflecte structura acționariatului/asociaților societății comerciale.

- pentru persoanele juridice/fizice străine: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română.

- certificatul constatator trebuie să certifice faptul că societatea comercială aparține categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, respectiv are activitate corespunzătoare obiectului achiziției publice.

- informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la data prezentării.

- certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, dacă este cazul, pentru partea de contract pe care o realizează.

Autoritatea contractantă solicită ca operatorii economici ce depun ofertă să depună declarație privind beneficiarul real al acestuia. Declarația prezentată trebuie să certifice care sunt beneficiarii reali ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt:

a) certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidenț... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) trebuie să facă dovada produselor și serviciilor asociate similare furnizate în ultimii 3 ani, calculați de la termenul limită pentru depunerea ofertelor, din care să rezulte că acesta a furnizat produse și a prestat servicii similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire pentru care se depune oferta la nivelul a unul sau mai multe contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în valoare cumulată de minim 5.000.000 lei fără TVA.Valorile experienței similare vor fi convertite din euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Centrală Europeană.Prin furnizarea de produse și servicii asociate se înțelege furnizarea de soluții hardware și software pentru administrare centralizată de utilizatori și stații de lucru și a serviciilor asociate de instalare, punere în funcțiune, testare, instruire, garanție și suport tehnic.Se va prezenta lista principalelor furnizări de produse similare în cursul unei perioade ce acoperă cel mult 3 ani până la data limită de deschidere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.În susținerea listei se vor prezenta certificatele/ documentele emise sau contrasemnate de beneficiarii produselor/ serviciilor din contractele menționate în listă, care să conțină informații din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de mai sus (produsele furnizate, serviciile prestate, valoarea acestora, perioada de prestare, beneficiarul) și faptul că produsele au fost furnizate/ serviciile au fost prestate în conformitate cu obligațiile contractuale, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Aceste documente trebuie prezentate în limba română sau însoțite de traducere în limba română.Modul de calcul al perioadei de 3 ani va corespunde eventualelor decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial, sens în care dacă se decalează termenul de depunere al oferelor, se va extinde corespunzător (cu zilele decalate) și perioada aferentă experienței similare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform prevederilor art.132 alin.(2) din Norme. Aceste documente pot fi: certificate / contracte / documente relevante / procese-verbale de recepție / recomandări etc. emise sau contrasemnate de către beneficiarii produselor din contractele ce vor fi menționate în DUAE, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de mai sus și faptul că produsele au fost furnizate și serviciile asociate au fost prestate în conformitate cu obligațiile contractuale. Beneficiarii produselor și serviciilor asociate pot fi din sectorul public sau privat.Documentele trebuie prezentate în limba română sau însoțite de traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat.Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice operator economic ofertant are dreptul:1. să invoce susținerea unui terț, inclusiv atunci când acesta are și rol de subcontractant, și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art.182 din Legea nr. 98/2016,2. să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art.53 din Legea nr. 98/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii Comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent"

2. Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza prin aplicarea algoritmului de calcul prezentat în continuare.

Punctaj maxim financiar = 80 Puncte

Punctajul financiar se acordă după cum urmează:

Punctaj financiar = Prețminim / Prețofertă x80, unde:

• Preț minim este prețul cel mai scăzut dintre ofertele considerate admisibile și conforme din punct de vedere tehnic și i se va acorda maximul de puncte, respectiv 80 de puncte;

• Preț ofertă este prețul ofertei evaluate.

Notă: Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare.

Punctaj maxim tehnic = 20 Puncte

Punctajul tehnic se acordă după cum urmează:

Punctaj factor tehnic 1 – Perioada de garanție inclusă (luni) – maximum 10 de puncte

Punctaj factor tehnic 2 – Runtime-ului UPS-urilor ofertate (minute) - maximum 10 de puncte

Punctaj maxim tehnic = 20 Puncte

Punctaj maxim total = 100 Puncte

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmilor prezentați anterior.

Punctaj final = Punctaj financiar + Punctaj tehnic(Factor tehnic)

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare.

Conform prevederilor art.139 alin.(3) din Norme, ”În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

3. Autoritatea contractantă va permite modificarea / adaptarea prevederilor contractuale în situația apariției unor modificări legislative care au impact asupra contractului de achiziție publică, precum și în cazul în care modificările / adaptările sunt minore și nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică în favoarea contractantului.

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de achiziție publică, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art.221 și art.222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art.164 și art.165 din Norme.

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale contractului de achiziție publică care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia furnizorul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite celeilalte părți propunerea de modificare a contractului însoțită de justificarea acesteia cu respectarea clauzelor prevăzute la art. 10 din contract cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

Modificările contractului se realizează de părți, în cadrul termenului de execuție a contractului prevăzut la art. 7 din contract și cu respectarea prevederilor art.10 din contract, ca urmare a:

a) identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului contractului și obiectivelor urmărite de achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de sarcini și/sau

b) concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței furnizorului în cadrul contractului. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra termenului/termenelor de furnizare și/sau asupra prețului contractului și/sau asupra produselor, astfel cum fac acestea obiectul contractului. Efectele cuantificate ale soluțiilor devin modificări contractuale, putând consta în:

i. prelungirea termenului/termenelor de furnizare și/sau

ii. suplimentarea prețului contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de furnizor și a profitului rezonabil stabilit de părți ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.

În cazul în care furnizorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerințele achizitorului și furnizorul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea ofertei, furnizorul notifică achizitorul, având dreptul de a solicita modificarea contractului.

Modificările contractului vor produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional.

Revizuirea prezentului contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor furnizorului în cadrul contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului, care constă în furnizarea produselor de către furnizor în conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozițiile legale și conform cerințelor din Caietul de sarcini.

Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la:

(i) Variații ale activităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferențele dintre cantitățile estimate inițial (în contract) și cele real realizate, fără modificarea Caietului de sarcini);

(ii) Necesitatea extinderii duratei de furnizare a produselor și/sau de prestare a serviciilor asociate.

4. Clauză suspensivă:

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea fondurilor necesare finanțării proiectului prin PNRR. Având în vedere dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare finanțării proiectului prin PNRR vor fi alocate. În cazul în care, indiferent de motive, fondurile nu vor fi aprobate, procedura de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Prezenta procedură se derulează în conformitate cu prevederile art.3 din OUG nr.155 / 2020, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform termenelor prevaztue in Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Naţional de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: MINISTERUL FINANȚELOR
Postanschrift: Strada: Libertatii, nr. 16, Sector: 5, Judet: Bucuresti
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
E-Mail: mihai.vasilescu@mfinante.gov.ro
Telefon: +40 213199759
Internet-Adresse: www.mfinante.gov.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022