Leveringen - 253670-2022

13/05/2022    S93

Polen-Zduńska Wola: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2022/S 093-253670

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o. o.
Plaats: Zduńska Wola
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-220
Land: Polen
E-mail: inwestycje@mpwikzdw.com.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mpwikzdw.com.pl/
Adres van het kopersprofiel: https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta Zduńska Wola w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej do budynku krytej pływalni Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli

Referentienummer: 7/2022/B
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby budynku krytej pływalni Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS w Zduńskiej Woli lokalizacja: gmina Zduńska Wola, miejscowość Zduńska Wola,

ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20 (dz. Nr 198/8, 199, 200, 201, 202, 203). w szacowanej ilości 756 942 kWh w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy. Nr PPE: PLZELD030776120104.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zduńska Wola

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby budynku krytej pływalni Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS

w Zduńskiej Woli lokalizacja: gmina Zduńska Wola, miejscowość Zduńska Wola,

ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20 (dz. Nr 198/8, 199, 200, 201, 202, 203). w szacowanej ilości 756 942 kWh w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy. Nr PPE: PLZELD030776120104.

2. Zamawiający informuje, iż proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny (Zamawiający posiada rozdzielone umowy kompleksowe). Obecnym sprzedawcą jest PGE Obrót S.A, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na czas nieokreślony.

3. Zakup energii elektrycznej do budynku krytej pływalni Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS nastąpi w oparciu o poniższe zasady:

1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli, oraz reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku zaistnienia takiej konieczności obowiązek wypowiedzenia umów kompleksowych będzie ciążył na Wykonawcy.

2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.

3) Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie w stosunku do prognozy dotyczącej Odbiorcy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej powyżej) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Odbiorcy, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana powyżej, w szczególności spowodowanej zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. (mamy jeden punkt poboru energii i Wykonawca podaje cenę za konkretną grupę taryfową).

4) Zamawiający informuje, że przekaże wszelkie niezbędne dane w formie elektronicznej (word, excel) potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

4. Parametry dostarczanej energii elektrycznej:

1) Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), przepisami Kodeksu Cywilnego, przepisami ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2) Standardy jakości energii elektrycznej określone są przepisami właściwymi dla grupy przyłączeniowej, do której należy Zamawiający. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zgodnie z § 1 pkt 12 rozporządzenia, rozporządzenie określa parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców (t.j. Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust.

1 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli każdy z wykonawców oddzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w

zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną

koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp,Wykonawcę̨:1)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,c) o którym mowa w art. 228–230a,art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lubart.48 ustawy z dnia 25.06. 2010 r.o sporcie, lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,f)pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisomna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769),g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe,h)o którym mowa w art.9ust.1i3 lub art.10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;2)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1);3)wobec którego wydano prawomocny wyrok Sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;4)wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne5)jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy zWykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 .02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia7)w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej

Eventuele minimumeisen:

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach o których mowa w Rozporządzeniu Rady (UE) 2022/576 z 8 kwietnia 2022 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Podstawa wykluczenia wykonawcy wynika bezpośrednio z przepisów art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. (art. 7 ust 1) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835)

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VII i XII. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD dostępnego na stronie https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawianego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny jako załącznik nr 2 d SWZ. Zamawiającego nie żąda przedstawienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby Wykonawcy .

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji części IV formularza JEDZ w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz uprzednio oświadczenia/oświadczeń, o których nowa w pkt 2.

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt 4 zobowiązany jest do złożenia:

1) oświadczenia/oświadczeń, o których nowa w pkt 2;

2) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6 i 10.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Ciąg dalszy w pkt. III.1.3)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ciąg dalszy w pkt. III.1.2)

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 02 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr3 do SWZ;

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1pkt4ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4 ) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,b) art.108 ust.1pkt 4ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 6 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1).

8. Dokument, o którym mowa w pkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt 8 stosuje się.

10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt 3 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zobowiązany jest do złożenia tj.: aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”.Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej określono w rozd. VII SWZ

Eventuele minimumeisen:

W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 2 i 3 SWZ. Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

17. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

1) odpis lub informację z krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;

2) Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1) ;

3) Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp. - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 118 ust. 3 Pzp.

18. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 17 muszą być złożone w oryginale.

19. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści

tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Możliwość zmian postanowień umowy określono w w

załączniku nr 5 do SWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/08/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://mpwikzdw.ezamawiajacy.pl w myśl

ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego po stępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Pracownicy Zamawiającego oraz osoby działające w jego imieniu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

I - II kwartał 2023r.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2022