Leveringen - 253676-2020

02/06/2020    S105

Cyprus-Nicosia: Ondersteunende uitrusting

2020/S 105-253676

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Astynomia Kyproy
Postadres: Antistratigoy Eyaggeloy Floraki
Plaats: Leykosia
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
Postcode: 1478
Land: Cyprus
E-mail: ppo@police.gov.cy
Telefoon: +357 22808021
Fax: +357 22808748

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Δ.Ο 34/2019 — Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και βαλλιστικών πλαισίων.

Referentienummer: 13.25.002.007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35820000 Ondersteunende uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και βαλλιστικών πλαισίων.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 337 747.06 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος Α: 995 αλεξίσφαιρα γιλέκα για τις ανάγκες της Αστυνομίας και 23 αλεξίσφαιρα γιλέκα για τις ανάγκες της Κ.Υ.Π..

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35815100 Kogelvrije vesten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000 Κύπρος
Voornaamste plaats van uitvoering:

Κλάδος Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και βαλλιστικών πλαισίων.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, κατά 90 % και από εθνικούς πόρους κατά 10 %.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος Β: 2.000 βαλλιστικά πλαίσια επιπέδου ΙΙΙ3, για τις ανάγκες της Αστυνομίας και 46 βαλλιστικά πλαίσια επιπέδου ΙΙΙ3, για τις ανάγκες της Κ.Υ.Π..

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35815100 Kogelvrije vesten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000 Κύπρος
Voornaamste plaats van uitvoering:

Κλάδος Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και βαλλιστικών πλαισίων.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, κατά 90 % και από εθνικούς πόρους κατά 10 %.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος Γ: 100 αλεξίσφαιρα γιλέκα εσωτερικού τύπου concealable, για τις ανάγκες της Αστυνομίας και 31 αλεξίσφαιρα γιλέκα εσωτερικού τύπου concealable, για τις ανάγκες της Κ.Υ.Π..

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35815100 Kogelvrije vesten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000 Κύπρος
Voornaamste plaats van uitvoering:

Κλάδος Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και βαλλιστικών πλαισίων.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, κατά 90 % και από εθνικούς πόρους κατά 10 %.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 134-329130
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Είδος Α: 995 αλεξίσφαιρα γιλέκα για τις ανάγκες της Αστυνομίας και 23 αλεξίσφαιρα γιλέκα για τις ανάγκες της Κ.Υ.Π..

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lardas Trading Limited
Postadres: 26EZ Griva Digeni
Plaats: Λευκωσία
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
Postcode: 1066
Land: Cyprus
E-mail: info@lardas.com.cy
Telefoon: +357 22454110
Fax: +357 22454109

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 349 936.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 162 065.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Είδος Β: 2.000 βαλλιστικά πλαίσια επιπέδου ΙΙΙ3, για τις ανάγκες της Αστυνομίας και 46 βαλλιστικά πλαίσια επιπέδου ΙΙΙ3, για τις ανάγκες της Κ.Υ.Π..

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lardas Trading Limited
Postadres: 26EZ Griva Digeni
Plaats: Λευκωσία
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
Postcode: 1066
Land: Cyprus
E-mail: info@lardas.com.cy
Telefoon: +357 22454110
Fax: +357 22454109

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 349 936.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 163.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Είδος Γ: 100 αλεξίσφαιρα γιλέκα εσωτερικού τύπου concealable, για τις ανάγκες της Αστυνομίας και 31 αλεξίσφαιρα γιλέκα εσωτερικού τύπου concealable, για τις ανάγκες της Κ.Υ.Π..

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noricum Trade and Investments
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 45Ε
Plaats: Λευκωσία
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
Postcode: 1082
Land: Cyprus
E-mail: info@noricum.com.cy
Telefoon: +357 22667500
Fax: +357 22667510

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 349 936.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 517.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 1304
Land: Cyprus
E-mail: tra@aap.gov.cy
Telefoon: +357 22445100
Fax: +357 22445107

Internetadres: http://www.tra.gov.cy

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010)·

2) για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy·

3) για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 1304
Land: Cyprus
E-mail: tra@aap.gov.cy
Telefoon: +357 22445100
Fax: +357 22445107

Internetadres: http://www.tra.gov.cy

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020