Leveringen - 253678-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Valencia: Sedans

2020/S 105-253678

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Nationaal identificatienummer: S4611001A
Postadres: Avenida Tres Cruces, 2
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46014
Land: Spanje
Contactpersoon: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
E-mail: contratacion_hgv@gva.es
Telefoon: +34 963131800
Fax: +34 963131988

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bY2vbEZJioYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del arrendamiento sin opción de compra de vehículos para la unidad de hospitalización domiciliaria del Departamento de Valencia Hospital General

Referentienummer: L-SU-36-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34111200 Sedans
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del arrendamiento sin opción de compra de vehículos para la unidad de hospitalización domiciliaria del Departamento de Valencia Hospital General.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 153 082.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación del arrendamiento sin opción de compra de vehículos para la unidad de hospitalización domiciliaria del Departamento de Valencia Hospital General.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 179-435531
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: L-SU-36-2019
Benaming:

Contratación del arrendamiento sin opcion de compra de vehículos para la unidad de hospitalización domiciliaria del departamento de valencia hospital general

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Movilidad Urbana Sostenible, S. L.
Nationaal identificatienummer: B98014350
Postadres: C/ Manyà, 24 Parque empresarial Táctica
Plaats: Paterna
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46980
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 156 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 082.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
E-mail: Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
Telefoon: +34 913491319
Fax: +34 913491441
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020