Leveringen - 253683-2020

02/06/2020    S105

België-Sint-Niklaas: Broodproducten, vers gebak en cake

2020/S 105-253683

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme
Postadres: Moerlandstraat 1
Plaats: Sint-Niklaas
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9100
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Tamara De Rechter
E-mail: tamara.derechter@aznikolaas.be
Telefoon: +32 37608639

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aznikolaas.be

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: vzw Samen Ouder
Nationaal identificatienummer: BE0698838775
Postadres: Tereken 14
Plaats: Sint-Niklaas
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 9100
Land: België
E-mail: tamara.derechter@aznikolaas.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.samenouder.be

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Sint-Blasius
Nationaal identificatienummer: BE0411975133
Postadres: Kroonveldlaan 50
Plaats: Dendermonde
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 9200
Land: België
E-mail: tamara.derechter@aznikolaas.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.azsintblasius.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van brood en patisserie

Referentienummer: 2019/AKD/TDR/593
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15810000 Broodproducten, vers gebak en cake
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 396 798.04 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer waarbij alle voorwaarden voor de uitvoering van deze opdracht worden vastgelegd. Het doel van de raamovereenkomst is de levering van brood en patisserie door de opdrachtnemer op afroep van de aanbesteders gedurende de looptijd beschreven in de opdrachtdocumenten. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de technische bepalingen van de opdrachtdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-515399
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/AKD/TDR/593
Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van brood en patisserie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bakkerij Thyssen
Postadres: Kluizenhof 15
Plaats: Sint-Gillis-Waas
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 9170
Land: België
E-mail: productie@bakkerijthyssen.be
Telefoon: +32 37071264
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 396 798.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg
Postadres: Justitieplein 1
Plaats: Dendermonde
Postcode: 9620
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020