Leveringen - 253684-2020

02/06/2020    S105

België-Roeselare: Afvalbakken

2020/S 105-253684

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Roeselare
Nationaal identificatienummer: BE 0207432520
Postadres: Botermarkt 2
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: de heer Johan Callens
E-mail: johan.callens@roeselare.be
Telefoon: +32 51262323
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.roeselare.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract voor leveren, onderhouden en herstellen van bovengrondse, compacterende afvalrecipiënten

Referentienummer: MIL/083-2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39224340 Afvalbakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 209 825.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ganse grondgebied Roeselare.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft het leveren, plaatsen en daarna onderhouden en herstellen van compacterende afvalrecipiënten met grote capaciteit op het grondgebied van de Stad Roeselare.

Het straatmeubilair moet aan de Europese normen, 2008/98/EG en het Vlaams materialendecreet/VLAREMA, OVAM voldoen. Het afvalrecipiënt is onderhoudsvriendelijk (weinig onderdelen, afgeronde hoeken, [...]), vandalismebestendig, graffitibestendig, vuurbestendig en zelfdovend, urinebestendig, roestwerend, krasvast, hard, bestendig tegen fysieke agressie en atmosferische reacties, stabiel, licht van vorm, ‘prik‐vrij’ te ledigen, te ledigen zonder te grijpen in de afvalbak, duurzaam en te herstellen met zo min mogelijk onderdelen. Het is de bedoeling om met één standaard type te werken, de opgelegde kleur is RAL 7039. De korven moeten voorzien zijn van een vulmeting waarbij de vullingsgraad permanent wordt gemeten. Alle gegevens kunnen gecommuniceerd worden naar de softwaretoepassing en kunnen eveneens op een automatische manier via xml geëxporteerd worden naar een backoffice-toepassing. De communicatiefrequentie is instelbaar door de opdrachtgever. Voor de beoordeling van een aantal gunningscriteria wordt een proefopstelling voorzien. Het materiaal van de proefopstelling moet identiek zijn aan het aangeboden materiaal in de offerte. De afvalrecipiënten worden geplaatst in de periode 2018‐2021. Na plaatsing wordt nog een onderhoud en nazorg gevraagd van tien jaar.

De afvalrecipiënten worden geplaatst op afroep met een jaarlijks gemiddelde van een viertal afvalrecipiënten per jaar, maar met uitzondering van het eerste jaar waar er een 14-tal afvalrecipiënten moeten worden geplaatst.

De opgegeven hoeveelheden zijn ramingen gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen en zijn dus indicatief. Het bestek voorziet de mogelijkheid om hiervan af te wijken zonder dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt.

De motivering is dat een aantal locaties zijn vastgelegd waar de afvalrecipiënten zeker zullen geplaatst worden, meer bepaald op vernieuwde pleinen en in het stadscentrum.

De inzet van compacterende afvalrecipiënten is echter nieuw in Roeselare. Bij positieve evaluatie kan er gekozen worden om hier nog meer op in te zetten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het werkingsgebied zal uitgebreid worden naar de dorpskernen van de deelgemeenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Veiligheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische en functionele eisen, gebruik door de medewerkers van de dienst Onderhoud openbaar domein / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische en functionele eisen, gebruik door de burger / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Software/SLA / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Totale kostprijs / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 063-139393
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MIL/083-2017
Benaming:

Raamcontract voor leveren, onderhouden en herstellen van bovengrondse, compacterende afvalrecipiënten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRAFLUX bvba
Postadres: Europark 1003, bus 1-1
Plaats: Houthalen-Helchteren
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 3530
Land: België
E-mail: frank.stevens@stemol.net
Telefoon: +32 11516270
Fax: +32 11516279
Internetadres: www.traflux.be/nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 209 825.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: pers@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.

Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van zestig dagen na onderhavige kennisgeving. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend “verzoekschrift tot nietigverklaring” dat door u of een advocaat ondertekend is.

Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020