TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 253686-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Ruwbouw

2018/S 111-253686

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
DB Netz AG
Hahnstraße 49
Frankfurt am Main
60528
Duitsland
Contactpersoon: Günter Rudolph
Telefoon: +49 69-26545695
E-mail: guenter.rudolph@deutschebahn.com
Fax: +49 69-26543457
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal

Adres van het kopersprofiel: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

15TEI16349 Los 2, S-Bahn Rhein Main, Neubau Station Gateway Gardens

Referentienummer: 15TEI16349
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2

Perceel nr.: VE22-25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurt am Main

Gateway Gardens

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Neuanbindung Station Sportfeld nach Frankfurt Regionalbahnhof, AnpassungBestandstunnelFlughafen, Neubau Tunnel und Kreuzungsbauwerke. Ausschreibung in 2 Losen.

Los 1: Kreuzungsbauerk, bestehend aus Erdarbeiten freie Strecke, Unterführung, Überwerfungsbauwerk (Schiene), Fangedamm (21 100 m3 Aushub, 37 400 m3 Verfüllung, 8 000 m3 Beton und 1 550 t Bewehrung, 1 900 m2 Verbau).

Los 2: Tunnel Ost, Tunnel Gateway Gardens, Tunnel West und das Stationsbauwerk, bestehend aus Erdarbeiten Tunnelbauwerke (offene Bauweise) und S-Bahn Station (770 000 m3 Aushub, 330 000 m3 Verfüllung, 142 000 m3 Beton, 27 000 t Bewehrung, 29 000 m2 Verbau, 49 000 m2 Bohrpfahlwände, 15 000 m2 Unterwasserbeton).

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 09/02/2016
Einde: 20/12/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 15TEI16349, 0016 / 9223971
Perceel nr.: 2
Benaming:

Los 2

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
08/02/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
ARGE Gateway Gardens Los 2, c/o Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
Wiesenstraße 21 A II
Düsseldorf
40549
Duitsland
NUTS-code: DEA11
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 106 488 924.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45223220
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurt am Main

Gateway Gardens

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zulagen Fertigteile, Beiarbeiten Verkehrswegebau: VE22 + 24-014

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/08/2017
Einde: 20/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 106 488 924.42 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
ARGE Gateway Gardens Los2, c/o Wayss & FReytag Ingenieurbau AG
Wiesenstraße 21 A II
Düsseldorf
40549
Duitsland
NUTS-code: DEA11
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Zulagen Fertigteile, Beiarbeiten Verkehrswegebau: VE22 + 24-014

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Die Vorschriften zur statischen Bemessung, hier insbesondere die Heißbemessung der Träger, haben sich geändert bzw. kurzfristig Gültigkeit erlangt. Daraus resultierende Bemessungsgrößen sind nicht durch die LV-Positionen für Beton- und Stahlanteile abgedeckt. Ebenso waren zusätzliche Umplanungen der Ausführungsplanung notwendig. Jahreszeitlich bedingte Anforderungen an den Verkehrswegebau (Makierungsarbeiten) und an die Randflächen (Böschungssicherung) sind in dem notwendigen Umfang nicht im Leistungsverzeichnis vorhanden. Mit der extremen Belastung durch den Verkehr und der Witterung konnte niemand rechnen.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 111 186 119.93 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 111 536 119.93 EUR