Leveringen - 253692-2020

02/06/2020    S105

Oostenrijk-Salzburg: Instrumentarium voor OK

2020/S 105-253692

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH
Nationaal identificatienummer: ATU57476234
Postadres: Müllner Hauptstraße 48
Plaats: Salzburg
NUTS-code: AT32 Salzburg
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ing. Thomas Hinterseer
E-mail: t.hinterseer@salk.at
Telefoon: +43 57255-21323
Fax: +43 57255-21497
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.salk.at
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

COVID-OP-Masken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162100 Instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT32 Salzburg

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4501502316, 4501507331
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medovis Healthcare GmbH
Nationaal identificatienummer: ATU65571400
Postadres: Mostbauerstraße 10
Plaats: Deutschlandsberg
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 8530
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020