Leveringen - 253695-2020

02/06/2020    S105

Polen-Kuryłówka: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 105-253695

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kuryłówka
Nationaal identificatienummer: 690581726
Postadres: Kuryłówka 527
Plaats: Kuryłówka
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 37-303
Land: Polen
Contactpersoon: Wojciech Sydoń
E-mail: sekretariat@kurylowka.pl
Telefoon: +48 172438010-131
Fax: +48 172438010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kurylowka.pl

Adres van het kopersprofiel: www.kurylowka.biuletyn.net

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Kuryłówka

Referentienummer: IN.271.63.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji pomp ciepła na terenie Kuryłówka. W zakres całego zadania wchodzi zarówno dostawa i montaż wymienionych urządzeń jak również wykonanie robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach, ich uruchomieniu jak i doprowadzeniu obszaru zadania do stanu pierwotnego.

Zadanie podzielone jest na 3 części. Zasady składania ofert dla poszczególnych części opisane są w ust. 2 działu I SIWZ.

1. zakres instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

2. zakres instalacji kotłów na biomasę

3. zakres instalacji pomp ciepła

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 374 750.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Kuryłówka cz. 1 postępowanie prowadzone jako część zadania ogólnego: budowa infrastruktury OZE na terenie gminy Kuryłówka

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
31712331 Fotovoltaïsche cellen
42511110 Warmtepompen
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Kuryłówka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji pomp ciepła na terenie Kuryłówka. W zakres całego zadania wchodzi zarówno dostawa i montaż wymienionych urządzeń jak również wykonanie robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach, ich uruchomieniu jak i doprowadzeniu obszaru zadania do stanu pierwotnego.

1.2. Zadanie podzielone jest na 3 części. Zasady składania ofert dla poszczególnych części opisane są w ust. 2 działu I SIWZ:

1.2.1. zakres instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych;

1.2.2. zakres instalacji kotłów na biomasę;

1.2.3. zakres instalacji pomp ciepła.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania.

2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru dostaw i robót montażowych instalacyjno-budowlanych dla poszczególnych części zadania zawarte są w dokumentacji technicznej poszczególnych elementów zadania będącej załącznikami do SIWZ i stanowiącej z nią jednolitą całość dokumentacyjną postępowania. Oprócz przypadków dostaw, robót, prac i usług zawartych w wymienionych dokumentach należy przy wykonaniu zadania uwzględnić warunki zawarte w SIWZ. Warunki, które zdaniem Zamawiającego mogą wpłynąć na wyliczenie ceny oferty oraz wykonanie robót a nie są szczegółowo wpisane do dokumentów postępowania:

2.1.1. dostosowanie kotłowni do montażu kotła, w tym np. odpowiednia wentylacja, linia zasilania kotła, należy do właściciela budynku;

2.1.2. demontaż zbędnych części instalacji oraz kotła należy do Wykonawcy jak również wszelkie roboty podłączeniowe łącznie z rozruchem;

2.1.3. w przypadku zmiany decyzji co do lokalizacji urządzeń wynikłe z decyzji użytkownika mogą mieć zakres zmiany rozliczeniowe oraz elementy dodatkowych robót, które będą kosztami niekwalifikowanymi a poniesione zostaną przez użytkownika.

2.2. Uwagi ogólne

2.2.1. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy a zatem definicja ma zapis:

W przypadku przy przedstawieniu przez Zamawiającego w poszczególnych elementach dokumentacji technicznej jakichkolwiek znaków firmowych, wskazań typów urządzeń lub jakiegokolwiek sposobu wskazania producenta – informacje te, należy uznać za przykładowe i oferować materiały (urządzenia) o nie gorszych parametrach technicznych i charakterystykach. W takim też przypadku materiału i urządzenia muszą spełniać minimalne wymogi zawarte w dokumentacji technicznej w szczególności w zakresie:

1) wymogów i charakterystyk technicznych;

2) funkcjonalności w korzystaniu z nich;

3) estetyki;

4) wymogów ochrony środowiska;

5) wymogów trwałości i kosztów utrzymania.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.

Natomiast możliwe do zastosowania materiały i urządzenia oczekiwane pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" powinny spełniać wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Zgodnie z opisem powyżej rozwiązania powinny być więc „równoważne" do założonych na warunkach wskazanych powyżej. Terminu „równoważne" nie należy utożsamiać z terminem „wariantowe", gdyż jest to całkiem inny zakres uwarunkowań.

2.2.2. W przypadku braku dokładnych rozwiązań detali oraz rozwiązań „typowych", należy przyjąć do wyceny rozwiązania „Standard", które w pewnych sytuacja mogą być zmienione w trakcie realizacji zadania z uwzględnieniem warunków i wymagań ust. 2.3 niniejszego działu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Grubość izolacji kolektora / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprawność optyczna kolektora / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik wypełnienia modułu PV / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dofinansowane jest z EFRR RPOWP na lata 2014–2020 oś priorytetowa III czysta energia działanie 3.1. rozwój OZE RPPK.03.01.00-18-0007/17-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Kuryłówka cz. 2 postępowanie prowadzone jako część zadania ogólnego: budowa infrastruktury OZE na terenie gminy Kuryłówka

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
44621220 Ketels voor centrale verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Kuryłówka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji pomp ciepła na terenie Kuryłówka. W zakres całego zadania wchodzi zarówno dostawa i montaż wymienionych urządzeń jak również wykonanie robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach, ich uruchomieniu jak i doprowadzeniu obszaru zadania do stanu pierwotnego.

1.2. Zadanie podzielone jest na 3 części. Zasady składania ofert dla poszczególnych części opisane są w ust. 2 działu I SIWZ:

1.2.1. zakres instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych;

1.2.2. zakres instalacji kotłów na biomasę;

1.2.3. zakres instalacji pomp ciepła.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania.

2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru dostaw i robót montażowych instalacyjno-budowlanych dla poszczególnych części zadania zawarte są w dokumentacji technicznej poszczególnych elementów zadania będącej załącznikami do SIWZ i stanowiącej z nią jednolitą całość dokumentacyjną postępowania. Oprócz przypadków dostaw, robót, prac i usług zawartych w wymienionych dokumentach należy przy wykonaniu zadania uwzględnić warunki zawarte w SIWZ. Warunki, które zdaniem Zamawiającego mogą wpłynąć na wyliczenie ceny oferty oraz wykonanie robót a nie są szczegółowo wpisane do dokumentów postępowania:

2.1.1. dostosowanie kotłowni do montażu kotła, w tym np. odpowiednia wentylacja, linia zasilania kotła, należy do właściciela budynku;

2.1.2. demontaż zbędnych części instalacji oraz kotła należy do Wykonawcy jak również wszelkie roboty podłączeniowe łącznie z rozruchem;

2.1.3. w przypadku zmiany decyzji co do lokalizacji urządzeń wynikłe z decyzji użytkownika mogą mieć zakres zmiany rozliczeniowe oraz elementy dodatkowych robót, które będą kosztami niekwalifikowanymi a poniesione zostaną przez użytkownika.

2.2. Uwagi ogólne

2.2.1. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy a zatem definicja ma zapis:

W przypadku przy przedstawieniu przez Zamawiającego w poszczególnych elementach dokumentacji technicznej jakichkolwiek znaków firmowych, wskazań typów urządzeń lub jakiegokolwiek sposobu wskazania producenta – informacje te, należy uznać za przykładowe i oferować materiały (urządzenia) o nie gorszych parametrach technicznych i charakterystykach. W takim też przypadku materiału i urządzenia muszą spełniać minimalne wymogi zawarte w dokumentacji technicznej w szczególności w zakresie:

1) wymogów i charakterystyk technicznych;

2) funkcjonalności w korzystaniu z nich;

3) estetyki;

4) wymogów ochrony środowiska;

5) wymogów trwałości i kosztów utrzymania.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.

Natomiast możliwe do zastosowania materiały i urządzenia oczekiwane pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" powinny spełniać wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Zgodnie z opisem powyżej rozwiązania powinny być więc „równoważne" do założonych na warunkach wskazanych powyżej. Terminu „równoważne” nie należy utożsamiać z terminem „wariantowe”, gdyż jest to całkiem inny zakres uwarunkowań.

2.2.2. W przypadku braku dokładnych rozwiązań detali oraz rozwiązań „typowych”, należy przyjąć do wyceny rozwiązania „STANDARD”, które w pewnych sytuacja mogą być zmienione w trakcie realizacji zadania z uwzględnieniem warunków i wymagań ust. 2.3 niniejszego Działu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprawność kotła / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dofinansowane jest z EFRR RPOWP na lata 2014–2020 oś priorytetowa III czysta energia działanie 3.1. rozwój OZE RPPK.03.01.00-18-0007/17-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Kuryłówka cz. 3 postępowanie prowadzone jako część zadania ogólnego: budowa infrastruktury OZE na terenie gminy Kuryłówka

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
42511110 Warmtepompen
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren gminy Kuryłówka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji pomp ciepła na terenie Kuryłówka. W zakres całego zadania wchodzi zarówno dostawa i montaż wymienionych urządzeń jak również wykonanie robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach, ich uruchomieniu jak i doprowadzeniu obszaru zadania do stanu pierwotnego.

1.2. Zadanie podzielone jest na 3 części. Zasady składania ofert dla poszczególnych części opisane są w ust. 2 działu I SIWZ.

1.2.1. zakres instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych;

1.2.2. zakres instalacji kotłów na biomasę;

1.2.3. zakres instalacji pomp ciepła.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania.

2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru dostaw i robót montażowych instalacyjno-budowlanych dla poszczególnych części zadania zawarte są w dokumentacji technicznej poszczególnych elementów zadania będącej załącznikami do SIWZ i stanowiącej z nią jednolitą całość dokumentacyjną postępowania. Oprócz przypadków dostaw, robót, prac i usług zawartych w wymienionych dokumentach należy przy wykonaniu zadania uwzględnić warunki zawarte w SIWZ. Warunki, które zdaniem Zamawiającego mogą wpłynąć na wyliczenie ceny oferty oraz wykonanie robót a nie są szczegółowo wpisane do dokumentów postępowania:

2.1.1. dostosowanie kotłowni do montażu kotła, w tym np. odpowiednia wentylacja, linia zasilania kotła, należy do właściciela budynku;

2.1.2. demontaż zbędnych części instalacji oraz kotła należy do Wykonawcy jak również wszelkie roboty podłączeniowe łącznie z rozruchem;

2.1.3. w przypadku zmiany decyzji co do lokalizacji urządzeń wynikłe z decyzji użytkownika mogą mieć zakres zmiany rozliczeniowe oraz elementy dodatkowych robót, które będą kosztami niekwalifikowanymi a poniesione zostaną przez użytkownika.

2.2. Uwagi ogólne

2.2.1. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy a zatem definicja ma zapis:

W przypadku przy przedstawieniu przez Zamawiającego w poszczególnych elementach dokumentacji technicznej jakichkolwiek znaków firmowych, wskazań typów urządzeń lub jakiegokolwiek sposobu wskazania producenta – informacje te, należy uznać za przykładowe i oferować materiały (urządzenia) o nie gorszych parametrach technicznych i charakterystykach. W takim też przypadku materiału i urządzenia muszą spełniać minimalne wymogi zawarte w dokumentacji technicznej w szczególności w zakresie:

1) wymogów i charakterystyk technicznych;

2) funkcjonalności w korzystaniu z nich;

3) estetyki;

4) wymogów ochrony środowiska;

5) wymogów trwałości i kosztów utrzymania.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.

Natomiast możliwe do zastosowania materiały i urządzenia oczekiwane pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" powinny spełniać wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Zgodnie z opisem powyżej rozwiązania powinny być więc „równoważne” do założonych na warunkach wskazanych powyżej. Terminu „równoważne” nie należy utożsamiać z terminem „wariantowe”, gdyż jest to całkiem inny zakres uwarunkowań.

2.2.2. W przypadku braku dokładnych rozwiązań detali oraz rozwiązań „typowych”, należy przyjąć do wyceny rozwiązania „Standard”, które w pewnych sytuacja mogą być zmienione w trakcie realizacji zadania z uwzględnieniem warunków i wymagań ust. 2.3 niniejszego działu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik COP wg PN-EN 16147:2017-04 / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik COP przy A7/W35 wg PN-EN 14511 / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dofinansowane jest z EFRR RPOWP na lata 2014–2020 oś priorytetowa III czysta energia działanie 3.1. rozwój OZE RPPK.03.01.00-18-0007/17-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-041293
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Kuryłówka cz. 1 postępowanie prowadzone jako część zadania ogólnego: budowa infrastruktury OZE na terenie gminy Kuryłówka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sanito sp. z o.o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 02-884
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 787 750.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 160 835.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Wskazana jedynie możliwość

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Kuryłówka cz. 2 postępowanie prowadzone jako część zadania ogólnego: budowa infrastruktury OZE na terenie gminy Kuryłówka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Instal CO Ryszard Bałka
Plaats: Łaszczów
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postcode: 22-650
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 482 900.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 386 800.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Kuryłówka cz.3 postępowanie prowadzone jako część zadania ogólnego: budowa infrastruktury OZE na terenie gminy Kuryłówka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Flexipower Group sp. z o.o.
Plaats: Pabianice
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 95-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 162 800.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 158 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Środkami ochrony prawnej są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

4) Szczegółowe kwestie związane z odwołaniem zawarte są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Szczegółowe kwestie związane ze skargą zawarte są w art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020