Leveringen - 253696-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Orbassano: Zuurstof

2020/S 105-253696

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda ospedaliero universitaria San Luigi Gonzaga
Postadres: Regione Gonzole 10
Plaats: Orbassano
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10043
Land: Italië
Contactpersoon: Michele Golzio
E-mail: gea@sanluigi.piemonte.it
Telefoon: +39 0119026319

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sintel.regione.lombardia.it

Adres van het kopersprofiel: www.sanluigi.piemonte.it

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ASL TO 3
Postadres: via Martiri XXX Aprile 30
Plaats: Collegno
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10093
Land: Italië
Contactpersoon: Michele Golzio
E-mail: gea@sanluigi.piemonte.it
Telefoon: +39 0119026319

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sintel.regione.lombardia.it

Adres van het kopersprofiel: www.sanluigi.piemonte.it

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AO Ordine Mauriziano
Postadres: via Magellano 1
Plaats: Torino
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10128
Land: Italië
Contactpersoon: Michele Golzio
E-mail: gea@sanluigi.piemonte.it
Telefoon: +39 0119026319

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sintel.regione.lombardia.it

Adres van het kopersprofiel: www.sanluigi.piemonte.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per la fornitura di ossigeno, gas medicali, tecnici e dei servizi connessi, occorrente all’ASL TO 3, all’AO Ordine Mauriziano ed all’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano

Referentienummer: 34/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24111900 Zuurstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara in modalità telematica tramite piattaforma regionale Sintel – per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla gara, i concorrenti sono tenuti a conseguire preventivamente la registrazione a Sintel, la registrazione è del tutto gratuita.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 440 552.54 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta per la fornitura di ossigeno, gas medicali, tecnici e dei servizi connessi, occorrente all’ASL TO 3, all’AO Ordine Mauriziano ed all’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano – durata contrattuale mesi 60 più eventuale facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 24 – eventuale proroga tecnica per mesi 6

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualità / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica per mesi 6

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le offerte devono essere presentate soltanto in modalità elettronica tramite piattaforma regionale Sintel: www.sintel.regione.lombardia.it

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-234008
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Procedura aperta per la fornitura di ossigeno, gas medicali, tecnici e dei servizi connessi, occorrente all’ASL TO 3, all’AO Ordine Mauriziano ed all’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RTI Sol SpA (capogruppo) / Rivoira Pharma srl (mandataria)
Postadres: via Borgazzi 27
Plaats: Monza
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Postcode: 20900
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RTI Sol SpA/Rivoira Pharma srl
Postadres: via Borgazzi 27
Plaats: Monza
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Postcode: 20900
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 440 552.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Gara SIMOG 7401037 – CIG originario n. 7867848191

Gara indetta con deliberazione del direttore generale n. 257 del 10.5.2019

Deliberazione di aggiudicazione n. 270 del 21.5.2020

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Piemonte
Plaats: Torino
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020