Leveringen - 253697-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 105-253697

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Nationaal identificatienummer: 1567535-0
Postadres: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-00029
Land: Finland
Contactpersoon: Anu Salonen
E-mail: anu.salonen@hus.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hus.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keskeytysilmoitus: Leikkausrobottien (2+1) hankinta HUSin Meilahden ja Jorvin sairaaloihin

Referentienummer: HUS 039-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena ovat leikkausrobotit, joista yksi asennetaan HUSin Meilahden Tornisairaalaan ja toinen HUSin Jorvin sairaalaan vuonna 2020.

Hankinnan kohteena olevat laitteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena ovat leikkausrobotit, joista yksi asennetaan HUSin Meilahden Tornisairaalaan ja toinen HUSin Jorvin sairaalaan vuonna 2020.

Hankinnan kohteena olevat laitteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 033-077113
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

HUS on käynnistänyt otsikossa viitatun hankintamenettelyn 14.2.2020 julkaistulla avoimen menettelyn tarjouspyynnöllä.

Tarjousten jättämisen määräaikaan 20.3.2020 mennessä HUS on vastaanottanut hankintamenettelyyn yhden (1) tarjouksen.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen yhteydessä on käynyt ilmi, että tarjouksessa on useassa kohdassa tehty varauksia ja tarkennusvaatimuksia tarjouspyynnössä sellaisenaan hyväksytyksi vaadittuun hankintasopimusluonnokseen.

Edellä kuvatun perusteella hankintamenettelyyn jätetty tarjous jouduttaisiin sulkemaan hankintamenettelystä, eikä hankintayksiköllä ole näin ollen tarjousten vertailuvaiheessa yhtään tarjousta. Hankintayksikön kannalta mainitussa tilanteessa ei ole tarkoituksienmukaista alkaa edistää prosessia pidemmälle, vaan hankintamenettely on toteutettava myöhemmin uudelleen ja samalla harkittava mahdollisia vaihtoehtoisia toteuttamistapoja kyseistä hankintatarvetta silmällä pitäen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 125 §:n 1 momentissa todetaan, että hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintayksikkö katsoo, että todelliseksi ja perustelluksi syyksi nyt käsillä olevassa hankintamenettelyssä tulee katsoa se, että hankintayksikkö on etenemässä tarjousten vertailuvaiheeseen ilman yhtään hyväksyttävää tarjousta. Näin ollen hankintamenettely voidaan keskeyttää ja kuvatussa tilanteessa hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoituksenmukainen toimenpide.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020