Leveringen - 253699-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Laboratoriumreagentia

2020/S 105-253699

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Nationaal identificatienummer: 000288567
Postadres: ul. Spartańska 1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-637
Land: Polen
Contactpersoon: Bogumiła Kalinowska
E-mail: bogumila.kalinowska@spartanska.pl
Telefoon: +48 226709143
Fax: +48 226709143

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spartanska.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu morfologii krwi oraz płynów z jam ciała

Referentienummer: 9/PN/2020/BK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu morfologii krwi oraz płynów z jam ciała przez Wykonawcę wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego do ich wykonania oraz komputerem, drukarką i stosownym oprogramowaniem. Zamówienie obejmuje w szczególności dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2A, 2B i 2C do SIWZ oraz załącznik nr 1 do formularza oferty zawierający zestawienie parametrów granicznych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 167 850.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centralne Laboratorium Kliniczne w siedzibie Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu morfologii krwi oraz płynów z jam ciała przez Wykonawcę wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego do ich wykonania oraz komputerem, drukarką i stosownym oprogramowaniem.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena techniczna (kryteria jakościowe) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-094296
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu morfologii krwi oraz płynów z jam ciała

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sysmex Polska Sp. z o.o.
Postadres: Al. Jerozolimskie 176
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-486
Land: Polen
Telefoon: +48 225728400
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 850.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 860.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020