Leveringen - 253702-2020

02/06/2020    S105

Oostenrijk-Salzburg: Instrumentarium voor OK

2020/S 105-253702

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH
Nationaal identificatienummer: ATU57476234
Postadres: Müllner Hauptstraße 48
Plaats: Salzburg
NUTS-code: AT32 Salzburg
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ing. Thomas Hinterseer
E-mail: t.hinterseer@salk.at
Telefoon: +43 57255-21323
Fax: +43 57255-21497

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.salk.at

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Covid-OP-Masken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162100 Instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 47 720.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT32 Salzburg

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4501507301, 4501508555
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heintel R. GmbH
Nationaal identificatienummer: ATU15009103
Postadres: Erdbergstraße 166
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: medizintechnik@heintel.at
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 720.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020