Leveringen - 253703-2020

02/06/2020    S105

Oostenrijk-Salzburg: Instrumentarium voor OK

2020/S 105-253703

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH
Nationaal identificatienummer: ATU57476234
Postadres: Müllner Hauptstraße 48
Plaats: Salzburg
NUTS-code: AT32 Salzburg
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ing. Thomas Hinterseer
E-mail: t.hinterseer@salk.at
Telefoon: +43 57255-21323
Fax: +43 57255-21497
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.salk.at
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Krankenanstalt in öff. Trägerschaft
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Covid-OP-Masken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162100 Instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von OP-Masken für die Salzburger Landeskliniken, im Zeitraum der Covid-Krise.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 52 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT32 Salzburg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von OP-Masken für die Salzburger Landeskliniken, im Zeitraum der Covid-Krise.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Schnellstmögliche Beschaffung Aufgrund von Covid-19, §36 Abs. 1 Zif. 4 gem. BVergG 2018

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4501505434, 4501506851
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: hygiene products GmbH
Nationaal identificatienummer: ATU61410645
Postadres: Straubingerstraße 21
Plaats: Linz
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 4030
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Salzburg
Postadres: Wasserfeldstraße 30
Plaats: Salzburg
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-salzburg.gv.at
Telefoon: +43 66280423834
Fax: +43 66280423893
Internetadres: http://www.lvwg-salzburg.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020