Leveringen - 253709-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Servers

2020/S 105-253709

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 94
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-807
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Grumińska
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefoon: +48 220-46-49
Fax: +48 220-48-99

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gitd.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Referentienummer: BDG.ZPB.072.1.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część I zakup i dostawa serwerów wraz oprogramowaniem systemowym,

— część II zakup i dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami SAN,

— część III zakup i dostawa światłowodowych przełączników sieci LAN.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 563 837.87 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa serwerów wraz oprogramowaniem systemowym

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. serwerów. Wraz z serwerami Zamawiający wymaga dostarczenia systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2019 DataCenter z możliwością instalacji wersji Microsoft Windows Server 2012R2 DataCenter lub równoważny – liczba licencji musi obejmować wszystkie rdzenie fizycznych procesorów zaoferowanego serwera Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w wersji OEM i wymaga dostawy licencji w ramach programu licencjonowania grupowego lub innego, zapewniającego możliwość wielokrotnego instalowania na dowolnym serwerze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wsparcie producenta / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe funkcjonalności / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POPC.02.01.00-00-0090/18-00 „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryterium „Wsparcie producenta” dla części I zamówienia dotyczy wsparcia producenta dla serwera.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie zadeklarowanym w ofercie licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin dostawy dla każdej części zamówienia nie może być dłuższy niż: 28 dni.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami SAN

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. macierzy dyskowej wraz przełącznikami SAN – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wsparcie producenta / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe funkcjonalności / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POPC.02.01.00-00-0090/18-00 „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie zadeklarowanym w ofercie licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin dostawy dla każdej części zamówienia nie może być dłuższy niż: 28 dni.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa światłowodowych przełączników sieci LAN

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. światłowodowych przełączników sieci LAN.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Wsparcie producenta / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POPC.02.01.00-00-0090/18-00 „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie zadeklarowanym w ofercie licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin dostawy dla każdej części zamówienia nie może być dłuższy niż: 28 dni.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-074521
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zakup i dostawa serwerów wraz oprogramowaniem systemowym

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MBA System sp. z o.o.
Postadres: ul. Odlewnicza 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 03-231
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 564.14 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 333 840.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakup i dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami SAN

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Zakup i dostawa światłowodowych przełączników sieci LAN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Point sp. z o.o.
Postadres: Bitwy Warszawskiej 1920 7 A
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-366
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 352.08 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dotyczy części II zamówienia:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający – Główny Inspektorat Transportu Drogowego unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części II zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przysługujące Wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania;

4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5) jeżeli Zamawiający – mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno:

1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

2) określać żądanie odwołującego;

3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp;

2) uiszczono wpis.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020