Lieferungen - 253714-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Messeeinrichtungen

2020/S 105-253714

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Muzeum Narodowe w Krakowie
Postanschrift: al. 3-go Maja 1
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-062
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patryk Rojek, Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
E-Mail: zam_publ@mnk.pl
Telefon: +48 124335621
Fax: +48 124335555

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mnk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż nowych gablot ekspozycyjnych w budynku dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską

Referenznummer der Bekanntmachung: EP-ZP-271-49/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39154000 Messeeinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych gablot ekspozycyjnych w budynku dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską:

1) symulację oświetlenia, dokumentacje warsztatową, wykonanie i montaż gablot przyściennych, w tym:

a) gablot przyściennych dużych, zabudowanych w przestrzeni ekspozycji (10 sztuk; 202.18.47-56);

b) gablot przyściennych małych (3 sztuki; 202.18.65) w Baszcie Stolarskiej;

2) symulację oświetlenia, dokumentacje warsztatową, wykonanie i montaż gablot wolnostojących, w tym:

a) gablot kloszowych (3 sztuki; 202.18.62-64);

b) gablot numizmatycznych (3 sztuki; 202.18.57) w Baszcie Stolarskiej;

3) dokumentacje warsztatową, wykonanie i montaż pojedynczych postumentów pod zabytki i dwuczłonowej eksedry (9 szt.; 202.18.58, 202.18.78-80);

4) zabudowę gablot i malowanie sali ekspozycyjnej na I piętrze Arsenału.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 840 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków – Budynek dawnego Arsenału Miejskiego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do opisów technicznych oraz rysunków zawartych w „Projekcie”. Wykonane gabloty muszą spełniać warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4. W ramach realizacji Wykonawca sporządzi dokumentację warsztatową obejmującą wszystkie gabloty w niniejszym zamówieniu.

5. Realizacja zamówienia odbędzie się w trzech etapach:

— etap I – wykonanie symulacji oświetlenia oraz dokumentacji warsztatowej w 2 egz. (wersja pisemna i elektroniczna pliki pdf.), szczegółowo określonej w § 8 ust. 6 wzoru umowy oraz w „Projekcie”.

— etap II – wykonanie w całości gabloty 3 (202.18.49) (w miejscu pracy Wykonawcy);

— etap III – dostawa i montaż wszystkich gablot z systemem oświetlenia w „Arsenale” wraz z ich obudową i malowaniem sali wystaw, dostawa i montaż postumentów pod zabytki.

6. Zastosowane materiały muszą zawierać wymóg neutralności chemicznej w stosunku do obiektów, potwierdzony poprzez odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, lub poprzez wyniki testów ODDY’ego, wykonanych przez laboratorium muzealne lub posiadające akredytację PCA lub jej zagranicznego odpowiednika.

7. Oświetlenie do gablot powinno być oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155 poz. 1089).

8. Gabloty musza spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.9.2014 w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 19.9.2014 poz. 1240).

9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy (całość przedmiotu zamówienia), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu III, na wszystkie wykonane przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów w działaniu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość - sposób wykonania prototypu systemu otwierania, wg opisu zamieszczonego w załączniku nr 2 do SIWZ, oceniana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę modelu (prototypu) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Model prototypu systemu otwierania gabloty należy złożyć z pominięciem środków komunikacji elektronicznej.

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem realizacji poszczególnych etapów umowy, według Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 219-537135
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż nowych gablot ekspozycyjnych w budynku dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Interplastic Roger Żółtowski
Postanschrift: ul. Gdyńska 45
Ort: Tuchom
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-209
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 840 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 681 915.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wykonawca powierzy podwykonawcy: CUSTOM CUBE T. Stępień P. Kodyra Spółka Jawna wykonanie następującej części zamówienia przewidzianej niniejszą umową: wykonanie produkcji gablot: 1) narożna nr 11 w Baszcie (rys. nr 202.18.77) 2) narożna nr 12 w Baszcie (rys. nr 202.18.77) 3) nr 11/12 we wnęce okiennej (rys. nr 202.18.77) 4) na numizmaty (rys. nr 202.18.57).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przedmiotowym postępowaniu stosuje się procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium można wnieść w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy:15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: EP-ZP-271-49/19. Informacje odnośnie formy i ważności wniesienia wadium określa rozdział XII SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zostanie wezwany do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć zostały określone w treści SIWZ rozdział VIII ust. 7 lit. a-i) - dokumenty potwierdzające spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu trzeciego zobligowany jest on w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp złożyć dokumenty i oświadczenia względem podmiotu trzeciego, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wskazane w ust. 7 lit. a-g) SIWZ.

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7 lub ust. 10, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust, 7 lub ust. 10, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Informacje odnośnie sposobu komunikowania się z Zamawiającym, składania oferty i oświadczeń w toku postępowania określa rozdział XI SIWZ.

8. Opis sposobu przygotowania oferty, w tym zakresu dokumentów wymaganych do złożenia oraz ich formy określa rozdział XIV SIWZ.

9. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z informacjami wskazanymi w rozdziale XX SIWZ.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa rozdział XIX SIWZ.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się w rozdziale XXIII SIWZ.

12. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fizyczny model - prototyp mechanizmu PULL&SLIDE według koncepcji wskazanej na schemacie, zgodnie z wytycznymi w SIWZ oraz załączyć do oferty w formie elektronicznej opinię konstruktora z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie określonym w SIWZ, podpisaną kwalifikowanym podpisem el.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 1 odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie także następujące przepisy wykonawcze do Pzp.:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2010 w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. z Dz.U.2018.1092);

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.3.2010 w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. Dz.U.2018.972).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020