Varer - 253714-2022

13/05/2022    S93

Danmark-Frederiksberg: Transportudstyr og transporthjælpemidler

2022/S 093-253714

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a4cdf26-8c7a-40b8-8261-6033114f9387/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a4cdf26-8c7a-40b8-8261-6033114f9387/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a4cdf26-8c7a-40b8-8261-6033114f9387/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a4cdf26-8c7a-40b8-8261-6033114f9387/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af eldrevne ladbiler til Frederiksberg Gartner- og Vejservice

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af 10 eldrevne ladbiler til Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV). Til køretøjerne skal tilbydes en 6-årig serviceforpligtelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34131000 Åbne varevogne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører levering af 10 eldrevne ladbiler til Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV). Til køretøjerne skal tilbydes en 6-årig serviceforpligtelse.

De eldrevne skal primært benyttes til almindelig arbejdskørsel i forbindelse med gartnerisk arbejde samt almindelige renhold og løbende vedligeholdelse af byen, herunder entreprenørarbejde i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af fortove.

Leveringen af el-ladbilerne skal finde sted snarest muligt efter kontraktindgåelse og senest 31. december 2022. Af budgetmæssige årsager forudsættes det, at der skal ske levering af alle 10 el- ladbiler i 2022, og det betragtes som væsentlig misligholdelse – med kommunens adgang til at hæve aftalen – for el-ladbiler, der måtte blive leveret efter 31. december 2022. jf. kontraktens punkt 9.2.

De nærmere krav til køretøjerne fremgår af udbudsmaterialet.

Frederiksberg Kommune forventer, at den samlede anskaffelse bestående af køretøjer og den tilhørende serviceforpligtelse i en 6-årig periode beløber sig til ca. 6,5 mio. kr., eksklusiv moms.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Serviceforpligtelsen kan indenfor rammerne af udbudslovens § 180 forlænges udover den 6-årige periode efter gensidig aftale mellem kommunen og leverandøren.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som optioner kan kommunen tilvælge, (1) at de de enkelte køretøjer leveres med Mode 4 Combostik med minimum 40 kW (64 Amp.) og (2) at de leverede køretøjer monteres med trevejs tippelad. Kommunen oplyser senest ved kontraktindgåelse, om der gøres brug af option/optioner.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal for de seneste tre år regnskabsår oplyse:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad (udregnet som virksomhedens egenkapital divideret med de samlede aktiver ganget med 100)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i gennemsnit har haft en egenkapital på minimum 1 mio. kr. i de ved tilbudsfristen seneste 3 år afsluttede regnskabsår, og at tilbudsgiver også har haft en egenkapital på minimum 1 mio. kr. i det ved tilbudsfristen senest afsluttede regnskabsår.

2. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i gennemsnit i de ved tilbudsfristen 3 seneste afsluttede regnskabsår, og at tilbudsgiver også har haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i det ved tilbudsfristen senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre sin betydeligste kontrakt indenfor de seneste 3 år indeholdende leverance af el-ladbiler, der funktions- og størrelsesmæssigt er sammenlignelige med de i nærværende udbud omhandlede køretøjer, hvor der samtidig også indgår serviceaftale for de omhandlede køretøjer, indeholdende beskrivelse af de leverede køretøjer, herunder antal samt hvilke opgaver køretøjerne er indkøbt til at løse (feltet ”Beskrivelse”), kontantværdien for de leverede køretøjer ekskl. moms (feltet ”Beløb”), tidspunktet for det senest leverede køretøj omfattet af kontrakten (feltet ”Slutdato”) og navnet på den offentlige eller private kunde (feltet ”Modtagere”), ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter; levering af leverancer af den anførte type”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver angiver 1 reference, der omfatter levering af minimum 5 el-ladbiler, der funktions- og størrelsesmæssigt er sammenlignelige med de udbudte, og hvor levering af minimum 5 ladbiler har fundet sted indenfor de seneste 3 år regnet i forhold til nærværende udbuds til-budsfrist.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det fremgår af udkast til kontrakt, at den valgte leverandør skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94.

Leverandøren og eventuelle underleverandører er endvidere forpligtiget til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder og må herunder ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder eller etnisk tilhørsforhold.

For nærmere information om ovenstående henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/06/2022
Tidspunkt: 12:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at vedlægge sin dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed, allerede ved indgivelsen af sit tilbud. Tilbudsgiveren med den laveste evalueringspris vil blive anmodet om fremsendelse af dokumentation i forlængelse af tilbudsevalueringen, men forud for tildeling, hvis denne tilbudsgiver ikke allerede har vedlagt dokumentationen ved indgivelsen af sit tilbud. Tilbudsgiveren vil blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

• Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers egenkapital og soliditetsgrad for de seneste tre regnskabsår

• Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD

Yderligere skal oplyses, at der i udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

Leveringen af el-ladbilerne skal finde sted snarest muligt efter kontraktindgåelse og senest 31. december 2022.

Af budgetmæssige årsager forudsættes det, at der skal ske levering af alle 10 el- ladbiler i 2022, og det betragtes som væsentlig misligholdelse – med kommunens adgang til at hæve aftalen – for el-ladbiler, der måtte blive leveret efter 31. december 2022. jf. kontraktens punkt 9.2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022