Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 253720-2023

28/04/2023    S84

România-Ploiești: Servicii de deszăpezire

2023/S 084-253720

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA, DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE
Număr naţional de înregistrare: 2842889
Adresă: Strada: Republicii, nr. 2-4
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100066
Țară: România
Persoană de contact: ROBERT ADRIAN STANESCU
E-mail: achizitii@cjph.ro
Telefon: +40 244514545
Fax: +40 244511611
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjph.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Administratie Publica
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

INTRETINERE CURENTA A DRUMURILOR JUDETENE PE TIMP DE IARNA, în Județul Prahova

Număr de referinţă: 2842889/2022/21222
II.1.2)Cod CPV principal
90620000 Servicii de deszăpezire
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor incheia trei acorduri cadru pe perioada de 4 ani, pe trei zone/loturi ale judetului Prahova conform caietului de sarcini, cate unul pentru fiecare lot, cu cate un singur ofertant. Pentru fiecare acord-cadru se vor incheia cate 1-3 contracte subsecvente anual in functie de alocarile bugetare de care dispune autoritatea contractanta.

LOT 1 lungime 346,622 km - valoarea estimata maxima a acordului cadru este 42.320.826,00 lei fara TVA

LOT 2 lungime 349,648 km - valoarea estimata maxima a acordului cadru este 57.029.455,68 lei fara TVA

LOT 3 lungime 454,680 km - valoarea maxima a acordului cadru este 58.104.514,22 lei fara TVA

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent/LOT 1 este de 10.580.206,50 lei

( fara TVA ) in functie de cantitatile maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent/LOT 2 este de 14.283.122.73 lei

( fara TVA ) in functie de cantitatile maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent/LOT 3 este de 14.564.766,77 lei

( fara TVA ) in functie de cantitatile maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent.

Valoarea maximă estimată a acordului cadru este de 157.454.795,90 lei, fara TVA.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inaintea datei limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 150 997 907.40 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT I Intreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

LOT 1: Lungime totală pe care se intervine = 346,622 km;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ACORD CADRU pentru ”Intreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă”, judetul Prahova, pentru 4 ani conform caiet de sarcini.

Acord cadru cu un singur ofertant.

Se va incheia un acord-cadru pentru fiecare Lot, pe o perioada de 4 ani.

In urma incheierii acordului cadru, frecventa incheierii contractelor subsecvente va fi de 1-3 contracte subsecvent pe an, in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.

Cantitățile minime și maxime estimate pe durata întregului acord-cadru, cat si cantitatile minime si maxime ce pot face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in Caietul de sarcini, respectiv in TABEL CANTITĂȚI LOT 1

Valoarea celui mai mare contract subsecvent : 10.580.206,50 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Norma de poluare a utilajelor / vehiculelor (NP) folosite pentru desfășurarea activităților / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 Intreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

LOT II: Lungime totală pe care se intervine = 349.648 km;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ACORD CADRU pentru ”Intreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă”, judetul Prahova, pentru 4 ani conform caiet de sarcini.

Acord cadru cu un singur ofertant.

Se va incheia un acord-cadru pentru fiecare Lot, pe o perioada de 4 ani.

In urma incheierii acordului cadru, frecventa incheierii contractelor subsecvente va fi de 1-3 contracte subsecvente pe an, in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.

Cantitățile minime și maxime estimate pe durata întregului acord-cadru, cat si cantitatile minime si maxime ce pot face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in Caietul de sarcini, respectiv in TABEL CANTITĂȚI LOT II

Valoarea celui mai mare contract subsecvent : 14.283.122,73 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Norma de poluare a utilajelor / vehiculelor (NP) folosite pentru desfășurarea activităților / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 3 Intreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

LOT 3:Lungime totală pe care se intervine = 454.680 km;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ACORD CADRU pentru Intreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă”, judetul Prahova, pentru 4 ani conform caiet de sarcini.

Acord cadru cu un singur ofertant.

Se va incheia un acord-cadru pentru fiecare Lot, pe o perioada de 4 ani.

In urma incheierii acordului cadru, frecventa incheierii contractelor subsecvente va fi de 1-3 contracte subsecvente pe an, in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.

Cantitățile minime și maxime estimate pe durata întregului acord-cadru, cat si cantitatile minime si maxime ce pot face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in Caietul de sarcini, respectiv in TABEL CANTITĂȚI LOT III

Valoarea celui mai mare contract subsecvent : 14.564.766,77 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Norma de poluare a utilajelor / vehiculelor (NP) folosite pentru desfășurarea activităților / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 204-580589
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7830/442
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 „Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă”, LOT 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/03/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RONI CIVIL INTEROUTE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 32898822
Adresă: Strada REPUBLICII, Nr. 13
Localitate: Baicoi
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105200
Țară: România
E-mail: sc_roni_srl@yahoo.com
Telefon: +40 0753059918
Adresă internet: www.ronicivil.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 57 029 455.68 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 658 287.26 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 417/4
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 "Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna", LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CONI S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 1310859
Adresă: Strada Tribunei, Nr. 14
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100317
Țară: România
E-mail: coni.licitatii@gmail.com
Telefon: +40 244531283
Fax: +40 244598189
Adresă internet: www.coni.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 42 320 826.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 046 180.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 510/2
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 „Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă”, LOT 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SCDA Infrastructura
Număr naţional de înregistrare: RO33609400
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Daia
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087070
Țară: România
E-mail: scdinfrastructura@yahoo.ro
Telefon: +40 726124650
Adresă internet: www.scdainfrastructura.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PINAMIX ELECTRIC SRL
Număr naţional de înregistrare: RO36271116
Adresă: Strada Patrioţilor, Nr. 3, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032281
Țară: România
E-mail: razvan@pinamix.ro
Telefon: +40 741135184
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 58 104 514.22 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 890 794.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 169/3
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 „Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă”, LOT 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RONI CIVIL INTEROUTE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 32898822
Adresă: Strada REPUBLICII, Nr. 13
Localitate: Baicoi
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105200
Țară: România
E-mail: sc_roni_srl@yahoo.com
Telefon: +40 0753059918
Adresă internet: www.ronicivil.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 57 029 455.68 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 770 619.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 416/3
Lot nr.: 1
Titlu:

Acord-cadru de servicii "Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna", judetul Prahova, LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CONI S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 1310859
Adresă: Strada Tribunei, Nr. 14
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100317
Țară: România
E-mail: coni.licitatii@gmail.com
Telefon: +40 244531283
Fax: +40 244598189
Adresă internet: www.coni.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 42 320 826.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 37 737 506.40 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 162/2
Lot nr.: 2
Titlu:

Acord-cadru de servicii "Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna", judetul Prahova, LOT 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RONI CIVIL INTEROUTE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 32898822
Adresă: Strada REPUBLICII, Nr. 13
Localitate: Baicoi
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105200
Țară: România
E-mail: sc_roni_srl@yahoo.com
Telefon: +40 0753059918
Adresă internet: www.ronicivil.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 57 029 455.68 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 56 766 225.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 505/1
Lot nr.: 3
Titlu:

Acord-cadru de servicii "Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna", judetul Prahova, LOT 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SCDA Infrastructura
Număr naţional de înregistrare: RO33609400
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Daia
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087070
Țară: România
E-mail: scdinfrastructura@yahoo.ro
Telefon: +40 726124650
Adresă internet: www.scdainfrastructura.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. PINAMIX ELECTRIC SRL S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 36271116
Adresă: Strada: Patrioţilor, nr. 3, Sector: 3, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 032281
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032281
Țară: România
E-mail: razvan@pinamix.ro
Telefon: +40 741135184
Adresă internet: www.pinamix.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 58 104 514.22 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 56 494 175.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6537/20
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 „Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă”, LOT 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/03/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SCDA Infrastructura
Număr naţional de înregistrare: RO33609400
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Daia
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087070
Țară: România
E-mail: scdinfrastructura@yahoo.ro
Telefon: +40 726124650
Adresă internet: www.scdainfrastructura.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PINAMIX ELECTRIC SRL
Număr naţional de înregistrare: RO36271116
Adresă: Strada Patrioţilor, Nr. 3, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032281
Țară: România
E-mail: razvan@pinamix.ro
Telefon: +40 741135184
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 58 104 514.22 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 425 902.86 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9245/749
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2/2023 "Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna", LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CONI S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 1310859
Adresă: Strada Tribunei, Nr. 14
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100317
Țară: România
E-mail: coni.licitatii@gmail.com
Telefon: +40 244531283
Fax: +40 244598189
Adresă internet: www.coni.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 42 320 826.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 088 237.13 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9246/23
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3 „Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă”, LOT 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PINAMIX ELECTRIC SRL
Număr naţional de înregistrare: RO36271116
Adresă: Strada Patrioţilor, Nr. 3, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032281
Țară: România
E-mail: razvan@pinamix.ro
Telefon: +40 741135184
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SCDA Infrastructura
Număr naţional de înregistrare: RO33609400
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Daia
Cod NUTS: RO314 Giurgiu
Cod poștal: 087070
Țară: România
E-mail: scdinfrastructura@yahoo.ro
Telefon: +40 726124650
Adresă internet: www.scdainfrastructura.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 58 104 514.22 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 481 812.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Deoarece procedura aleasa este licitatie deschisa, organizata integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari se vor posta NUMAI in SEAP la "Intrebari", iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta - Consiliul Judetean Prahova numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta, conf. art. 125 din HG nr. 395/2016

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Orice comunicare, solicitare de clarificare, raspuns la solicitare de clarificare, informare, notificare, si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/04/2023