Leveringen - 253722-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Puy-en-Velay: Diverse chemische producten

2020/S 105-253722

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de la Haute-Loire
Nationaal identificatienummer: 22430001200016
Postadres: 1, place Monseigneur de Galard, CS 20310
Plaats: Le Puy-en-Velay Cedex
NUTS-code: FRK13 Haute-Loire
Postcode: 43009
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 471074343
Fax: +33 471074399

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hauteloire.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de consommables et de matériels dédiés à l'assistance technique du département pour l'assainissement collectif et au suivi de la qualité des cours d'eau

Referentienummer: 2020-Mhli-0001/Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24960000 Diverse chemische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— le présent marché concerne la fourniture de matériel, consommables, appareils de mesures et de prélèvement dédiés spécifiquement à l'assistance technique pour l'assainissement collectif («cellule assainissement») et au suivi de la qualité des cours d'eau («cellule rivière») dans le cadre des missions assurées par le Service eau et assainissement (SEA) du Département de Haute-Loire;

— forme de marché: à bons de commande avec minimum;

— attribution d'un marché unique;

— accord-cadre conclu pour une période initiale de douze mois.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38540000 Machines en toestellen voor testen en meten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK13 Haute-Loire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— le présent marché concerne la fourniture de matériel, consommables, appareils de mesures et de prélèvement dédiés spécifiquement à l'assistance technique pour l'assainissement collectif («cellule assainissement») et au suivi de la qualité des cours d'eau («cellule rivière») dans le cadre des missions assurées par le Service eau et assainissement (SEA) du Département de Haute-Loire;

— forme de marché: à bons de commande avec minimum;

— attribution d'un marché unique;

— accord-cadre conclu pour une période initiale de douze mois.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 35
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 023-050531
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CPIL
Postadres: BP nº 93
Plaats: Issoire
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
Postcode: 63500
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— montant maximum de 240 000.00 EUR HT pour la durée du marché.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Postadres: 6, cours Sablon
Plaats: Clermont-Ferrand
Postcode: 63033
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Telefoon: +33 473146100
Fax: +33 473146122
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020