Leveringen - 253729-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Marmande: Bedrijfswagens

2020/S 105-253729

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Marmande
Postadres: place du Marché — BP 70305
Plaats: Marmande Cedex
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
Postcode: 47213
Land: Frankrijk
E-mail: cop@vg-agglo.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://demat-ampa.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://demat-ampa.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020m19m

Referentienummer: 2020M19M
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700 Bedrijfswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition de véhicules, matériels et engins.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'un véhicule utilitaire électrique (neuf)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un véhicule utilitaire électrique (neuf).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'un véhicule utilitaire fourgon L1-H1 (neuf)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136200 Kleine dichte vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un véhicule utilitaire fourgon L1-H1 (neuf).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'une tondeuse à plateau frontal (neuve)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16311100 Maaimachines voor gazons, parken of sportvelden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'une tondeuse à plateau frontal (neuve).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'un camion poly-benne de moins de 3,5 t (neuf)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200 Kipauto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un camion poly-benne de moins de 3,5 t (neuf).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'un fourgon plateau avec hayon (neuf)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136200 Kleine dichte vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un fourgon plateau avec hayon (neuf).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'un minibus neuf places (neuf)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114400 Minibusjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un minibus neuf places (neuf).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'un tracteur (occasion)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16720000 Tweedehandstractoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI14 Lot-et-Garonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un tracteur (occasion).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-247889
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020M19M
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020M19M
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020M19M
Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020M19M
Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020M19M
Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020M19M
Perceel nr.: 6
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020M19M
Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Internetadres: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Internetadres: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Internetadres: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020