Leveringen - 253732-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Middelburg: Zonnepanelen

2020/S 105-253732

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Middelburg
Nationaal identificatienummer: 53489385
Postadres: Kanaalweg 3
Plaats: Middelburg
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4337 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Charlotte van der Aa
E-mail: info@middelburg.nl
Telefoon: +31 140118

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.middelburg.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding zonnepanelen

Referentienummer: P194045
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331000 Zonnepanelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Middelburg heeft subsidie gekregen vanuit het Interreg 2 Seas Mers Zeeën Solarise project. Dit budget wordt gebruikt om drie locaties te voorzien van zonnepanelen en bijbehorende installatie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zeeuws Archief

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL342 Overig Zeeland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Middelburg (Zld.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bedraagt ongeveer 710 m² aan panelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criteria met betrekking tot kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zeeuwse Concertzaal

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL342 Overig Zeeland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Middelburg (Zld.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang bedraagt ongeveer 155 m².

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criteria met betrekking tot kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stadsschouwburg dak

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL342 Overig Zeeland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Middelburg (Zld.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang bedraagt ongeveer 170 m².

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criteria met betrekking tot kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stadsschouwburg gevel

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL342 Overig Zeeland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Middelburg (Zld.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang bedraagt ongeveer 55 m².

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criteria met betrekking tot kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 039-091916
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Geen geschikte inschrijving.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Postbus 9006
Plaats: Breda
Postcode: 4800 PA
Land: Nederland
E-mail: bestuursrecht.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020