Lieferungen - 253734-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Ultraschallanlage

2020/S 105-253734

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postanschrift: ul. Dębinki 7
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-952
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Wójciga
E-Mail: kwojciga@uck.gda.pl
Telefon: +48 583492238
Fax: +48 583492074

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uck.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

Referenznummer der Bekanntmachung: 260/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33112200 Ultraschallanlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w ust. III SIWZ.

3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 18 796.30 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Urządzenie do drenażu limfatycznego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33150000 Geräte für die Strahlentherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie und Physiotherapie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, Al. Zwycięstwa 30

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 3a do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Część 1 – Urządzenie do drenażu limfatycznego – 1 szt. o parametrach technicznych określonych w załączniku 3a do SIWZ.

3. Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 3a do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załączniku nr 3a do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku:

Część 1 – Al. Zwycięstwa 30 – na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

A także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 1.1.2020.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy: RPPM.07.01.01-22-0002/17-00 z późniejszymi zmianami.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium dla części 1 w wysokości 200 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 010-018877
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Urządzenie do drenażu limfatycznego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Metrum Cryoflex Sp. z o. o. sp.k.
Ort: Stare Babice
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 796.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4. Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 9 do SIWZ.

6. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a. oświadczenie, że oferowany produkt posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

b. kopie karty katalogowej producenta (prospekt), w którym został zaznaczony oferowany asortyment i podane zostały parametry techniczne (dotyczy sprzętu medycznego wymienionego w z załącznikach: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h do SIWZ – w zależności od części na którą składa ofertę);

c. wypełnioną tabelę z parametrami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia według załącznika nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h do SIWZ – w zależności od części na która składa ofertę.

7. Wykaz dokumentów dla Wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów lub podwykonawców zostały określone w ust. VII SIWZ.

8. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

9. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

10. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020