Leveringen - 253734-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Echograaf

2020/S 105-253734

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postadres: ul. Dębinki 7
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-952
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Wójciga
E-mail: kwojciga@uck.gda.pl
Telefoon: +48 583492238
Fax: +48 583492074

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uck.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

Referentienummer: 260/PN/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112200 Echograaf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w ust. III SIWZ.

3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 796.30 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Urządzenie do drenażu limfatycznego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, Al. Zwycięstwa 30

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 3a do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Część 1 – Urządzenie do drenażu limfatycznego – 1 szt. o parametrach technicznych określonych w załączniku 3a do SIWZ.

3. Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 3a do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załączniku nr 3a do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku:

Część 1 – Al. Zwycięstwa 30 – na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

A także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 1.1.2020.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy: RPPM.07.01.01-22-0002/17-00 z późniejszymi zmianami.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium dla części 1 w wysokości 200 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 010-018877
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Urządzenie do drenażu limfatycznego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metrum Cryoflex Sp. z o. o. sp.k.
Plaats: Stare Babice
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 796.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4. Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 9 do SIWZ.

6. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a. oświadczenie, że oferowany produkt posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

b. kopie karty katalogowej producenta (prospekt), w którym został zaznaczony oferowany asortyment i podane zostały parametry techniczne (dotyczy sprzętu medycznego wymienionego w z załącznikach: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h do SIWZ – w zależności od części na którą składa ofertę);

c. wypełnioną tabelę z parametrami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia według załącznika nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h do SIWZ – w zależności od części na która składa ofertę.

7. Wykaz dokumentów dla Wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów lub podwykonawców zostały określone w ust. VII SIWZ.

8. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

9. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

10. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020