Leveringen - 253735-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Farmaceutische producten

2020/S 105-253735

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Semmelweis Egyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_65859157
Postadres: Üllői út 26.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1085
Land: Hongarije
Contactpersoon: Oláh Márta
E-mail: olah.marta@semmelweis-univ.hu
Telefoon: +36 12109610
Fax: +36 12109618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.semmelweis.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: központi költségvetési szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Egyedi import gyógyszerek beszerzése

Referentienummer: EKR001166552019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A Semmelweis Egyetem egyedi import gyógyszerbeszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, ún. egyedi import engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó 199 451 360 Ft keretösszegig + opció: 99 725 680 Ft, de legfeljebb 18 hó időtartamig. (Tervezett mennyiség: 26 000 doboz.)

A teljes mennyiséget a keretösszeg mértéke képezi.

ATC kód: A01-től V08-ig.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 299 177 040.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet (1092 Bp., Hőgyes E. u. 7-9.)

Kútvölgyi Klinikai Tömb (1125 Bp., Kútvölgyi út 4.)

KKT, Központi Betegellátó Épület (1082 Bp, Üllői út 78/A.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Semmelweis Egyetem egyedi import gyógyszerbeszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, ún. egyedi import engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó 199 451 360 Ft keretösszegig + opció: 99 725 680 Ft, de legfeljebb 18 hó időtartamig. (Tervezett mennyiség: 26 000 doboz.)

A teljes mennyiséget a keretösszeg mértéke képezi.

ATC kód: A01-től V08-ig.

A beszerzésnek nem tárgyai az ÁEEK által, a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények.

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján az ÁEEK által később, a szerződés hatálya alatt beszerzett készítmények, az ÁEEK szerződés, illetve keretmegállapodás hatályba lépését követően, a teljesítési időszak első napjával szintén kikerülnek a nyertes ajánlattevők által szállítandó készítmények közül. Továbbá a Semmelweis Egyetem részéről később kiírásra kerülő gyógyszer közbeszerzés alapján a szerződés hatálya alatt beszerzett készítmények szintén kikerülnek a nyertes ajánlattevők által szállítandó készítmények közül. Ezen készítmények vonatkozásában Ajánlatkérő - a szerződés egyéb rendelkezéseinek hatályban tartása mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti felmondási jogával fog élni.

Részajánlattétel: Jelen keretmegállapodásos eljárás második része során Ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt oly módon, hogy a negyedévenként benyújtandó ajánlatoknak nem kell lefedniük a teljes A01-V08 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket.

A Vevő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az Intézmény által végrehajtott feladatátcsoportosítás miatt megváltoztassa, illetve Budapest közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. Eladó ezen tájékoztatást valamint azt, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül szerződésmódosításnak, kifejezetten tudomásul veszi.

Az ajánlattevő negyedévente lesz jogosult új listát küldeni az aktuálisan az ajánlatkérő által felsorolt hatóanyagot tartalmazó készítményeiről, amelyet az ajánlatában, az értékelési szempontra adott nagykereskedelmi árréssel köteles szállítani. A negyedévente küldendő listát az adott negyedév első munkanapját megelőzően 5 munkanappal kell megküldeni elektronikus formában az egygyszi@pharma.semmelweis-univ.hu email címre, melynek tartalmaznia kell az ATC kódot, hatóanyagnevet, készítmény nevet, gyógyszerformát, hatáserősséget és a megajánlott nagykereskedelmi árréssel számított nettó és bruttó egységárat.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A Szerződés hatálya alatt Megrendelő jogosult legfeljebb 1 alkalommal, a 99 725 680 Ft-os opcionális mértékkel növelt keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónapos időtartamra a Szerződés hatályát meghosszabbítani, úgy, hogy a 12 hónap határozott idő lejárta előtt, illetve az alapmennyiségre vonatkozó keretösszeg kimerülése előtt legalább 30 nappal a Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Szerződést meg kívánja hosszabbítani. A meghosszabbított hatály alatt Megrendelő az alapmennyiséghez tartozó keretösszegre vonatkozóan teljes lehívási kötelezettséget vállal, az opciós mennyiség vonatkozásában ilyen kötelezettség nem terheli, azzal csupán mint lehetőségként élhet.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az „ár” ért. szempont alatt „a termelői vagy az import beszerzési ártól való pozitív irányú eltérés mértéke (a termelői/import beszerzési ár %-ában kifejezve, kettő tizedesjegy pontossággal, min. 0,01 %)” értendő.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 240-588449
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.
Benaming:

SE részére egyedi import gyógyszerek beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10867853
Postadres: Dorottya utca 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1051
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@atlaspharma.hu
Telefoon: +36 18153100
Fax: +36 18153107
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mediwings Pharma Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_18337381
Postadres: Fehérház utca 16.
Plaats: Szada
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2111
Land: Hongarije
E-mail: mediwingspharma@mediwingspharma.hu
Telefoon: +36 28410945
Fax: +36 28410975
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pharmaroad Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10455087
Postadres: Kabai utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1106
Land: Hongarije
E-mail: info@pharmaroad.hu
Telefoon: +36 14330080
Fax: +36 14330081
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 177 040.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Ajánlattevők nevei, címei, adószámai:

Atlas Pharma Kft., 1051 Budapest, Dorottya utca 1., adószám: 25567072-2-41,

Pharmaroad Kft., 1106 Budapest, Kabai utca 1., adószám: 13999034-2-42,

Mediwings Pharma Kft., 2111 Szada, Fehérház utca 16., adószám: 14692060-2-13.

II. A Mediwings Pharma Kft. szállítási feladatokra, valamint az Atlas Pharma Kft. logisztikai szolgáltatásra alvállalkozót kíván igénybe venni, mely igénybevételnek az értéke, aránya nem ismert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020