Leveringen - 253736-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Málaga: Laboratoriummeubilair

2020/S 105-253736

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rectorado de la Universidad de Málaga
Nationaal identificatienummer: Q2918001E
Postadres: Avenida Cervantes, s/n
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29071
Land: Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad de Málaga
E-mail: serviciodecontratacion@uma.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uma.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y9g71PkKapYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro, instalación y puesta en marcha de mobiliario para laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga

Referentienummer: SU. 10/2018 SARA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39180000 Laboratoriummeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro, instalación y puesta en marcha de mobiliario para laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 194 824.27 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro, instalación y puesta en marcha de mobiliario para laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mantenimiento gratuito y servicio postventa / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria descriptiva del suministro / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Proyecto, programa de trabajo y plazo de ejecución / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Ampliación del plazo de garantía y servicio postventa / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061916
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro, instalación y puesta en marcha de mobiliario para laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Burdinola, S. COOP
Nationaal identificatienummer: F48090005
Postadres: Carretera Lekeito, km 53,5
Plaats: Amoroto
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48289
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 614 614.69 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 194 824.27 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Registro General
Plaats: Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Registro General
Plaats: Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020