Supplies - 253736-2022

13/05/2022    S93

Romania-Sfântu Gheorghe: Diagnostic agents

2022/S 093-253736

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
National registration number: 4202010
Postal address: Strada: Stadionului, nr. 1
Town: Sfantu Gheorghe
NUTS code: RO123 Covasna
Postal code: 520064
Country: Romania
Contact person: ATTILA BECSEK
E-mail: secretariat@spitfog.ro
Telephone: +40 367730040
Fax: +40 367730040
Internet address(es):
Main address: www.spitfog.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143442
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPITAL
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

Reference number: 200
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

- cantitate minima /maxima = 10 / 100 kit, valoare minima/maxima estimata = 84.000 / 840.000 ron fara TVA

Descrierea produselor, cerinţele tehnice se regasesc in Caietul de sarcini , acestea sunt minime şi obligatorii .

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 840 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123 Covasna
Main site or place of performance:

strada Stadionului, nr. 1, Judet: Covasna; Localitate: Sfântu Gheorghe; Cod Postal:520064;

II.2.4)Description of the procurement:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

- cantitate minima /maxima = 10 / 100 kit, valoare minima/maxima estimata = 84.000 / 840.000 ron fara TVA

- Descrierea amanuntita componentei Kit-ului si caracteristicilor tehnice se regasesc in Caietul de sarcini.

Kitul ofertat va contine in mod obligatoriu : -CARTUS MĂSURARE , - CARTUŞ SPĂLARE, - HARTIE IMPRIMANTĂ, - SERINGI HEPARINATE

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pentru Kitul ofertat se solicită punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a echipamentului - Analizor automat de gaze sanguine

Kitul SOLICITAT SI OFERTAT trebuie sa fie compatibil cu Analizorul automat de gaze sanguine pus la dispozitia Autoritatii contractante.

Ofertantii se obliga sa puna la dispozitia spitalului, gratuit, pe toata perioada derularii acordului cadru, software in limba romana pentru Analizor automat de gaze sanguine. Ofertantii vor asigura instruirea personalului din sectie in mod gratuit.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Stabilirea Criteriilor de calificare şi selecţie :

3.3.1) Motive de excludere a canditatului / ofertantului

A. Motive referitoare la condamnări penale - art.164 din Legea nr.98/2016

B. Motive legate de plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurări sociale – art.165 din Legea nr.98/2016

C. Motive legate de insolvenţă, conflict de interese sau abateri profesionale –art.167 din Legea nr.98/2016

Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Ofertantii, terţii susţinători şi subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei:

SE VA COMPLETA formularul DUAE de către operatorii economici participanţi

la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe - LOCUL I - în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Cerința nr.1

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentării.

b. Cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONTC/act constitutiv;

c. După caz, Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 al.(2),art.167 al.(2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizţtiile publice;

d.Alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr.2 - Declaraţie privind neâncadrarea în situaţiile prevăzute la art.59 respectiv 60 din legea nr.98/20016 - Informații privind evitarea conflictului de interese: Până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, ofertanţii participanți vor prezenta și Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 2). În acest sens, ofertantul sau, dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul Autorității contractante:

PERSOANELE CE DETIN FUNCTII DE DECIZIE în cadrul autorităţii contractante: András-Nagy Róbert – Manager, Ec.Balog Eva - Director financiar contabil, Doci Cristina Tünde-Consilier juridic , Ing.Becsek Attila-Şef serviciu Logistică şi administrativ, Vasvári Alpár–merceolog, responsabil procedură.

Experti cooptati Dr.Buzsi Janka – medic specialist A.T.I.

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractulul.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: SE VA COMPLETA formularul DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe LOCUL I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional/ Avize si autorizatii specifice domeniului de activitate /respectiv:

1. Certificat Constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă,.

2.Aviz MSF pentru reactivii ofertaţi.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul de functionare emis de către MSF / sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează să fie prezentate,la solicitarea autoritătii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiAviz MSF pentu reactivii ofertați și pentru analizorul ofertat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

SE VA COMPLETA DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Orice persoana abilitata din partea operatoriilor participanti + membrii comisiei.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare ale cailor de atac sunt cele prevazute la art.6 coroborat cu art.8 din Legea nr.101/19 mai 2016 privind

remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: OFICIUL JURIDIC
Postal address: Strada: Stadionului, nr. 1, Judet: Covasna; Localitate: Sfântu Gheorghe; Cod Postal:520064
Town: Sfantu Gheorghe
Postal code: 520064
Country: Romania
E-mail: aprovizionare@administrativ.spitfog.ro
Telephone: +04 267311981-105
Internet address: www.spitfog.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/05/2022