Leveringen - 253741-2020

02/06/2020    S105

België-Brussel: Diverse voedingsmiddelen

2020/S 105-253741

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Nationaal identificatienummer: 0411.714.124_23020
Postadres: Zuidstraat 111
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: procurement@fmsb.be
Telefoon: +32 25069680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://fmsb.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376964
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Mutualiteit
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Verzekering, ziekte, invaliditeit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de voozienning en levering van lekkernijdoosjes

Referentienummer: FMSB-FMSB - 2020 - 001 - Boites de friandises-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige opdracht is een opdracht voor levering met als voorwerp de voorziening en levering van lekkernijdoosjes in het kader van de activiteit “Rode Kerstfeesten” georganiseerd in december en januari door de Federatie van Socialistische Mutualiteiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De huidige opdracht is een opdracht voor levering met als voorwerp de voorziening en levering van lekkernijdoosjes in het kader van de activiteit “Rode Kerstfeesten” georganiseerd in december en januari door de Federatie van Socialistische Mutualiteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219175
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg
Plaats: Brussels
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020