Leveringen - 253744-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Madrid: Draagbare computers

2020/S 105-253744

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
Nationaal identificatienummer: P2800031C
Postadres: C/ Albarracín, 33
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28037
Land: Spanje
Contactpersoon: Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
E-mail: iamcontratacion@madrid.es
Telefoon: +34 915881790

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PRxKVrRRVzcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de ordenadores portátiles, adaptadores wifi y otros accesorios, licencias y prestaciones necesarias para el desarrollo de trabajo no presencial en el Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19

Referentienummer: COV19 2020NRC002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 958 603.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237300 Computerbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: COV19 2020NRC002
Benaming:

Suministro de ordenadores portátiles, adaptadores wifi y otros accesorios, licencias y prestaciones necesarias para el desarrollo de trabajo no presencial en el Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A78053147
Postadres: Ronda de la Comunicación, s/n
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28050
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 958 677.69 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 958 603.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020