Lieferungen - 253746-2022

13/05/2022    S93

Sverige-Västerås: Larmsystem

2022/S 093-253746

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västmanland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0172
Postadress: Regionhuset
Ort: VÄSTERÅS
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 72189
Land: Sverige
Kontaktperson: Hrachuhe Basmajian
E-post: Hrachuhe.Basmajian@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://regionvastmanland.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afykioowat&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afykioowat&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Personliga GPS och trygghetslarm

Referensnummer: IN-IN21-0277
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35121700 Larmsystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Aktuell upphandling

Denna upphandling avser ramavtal på personliga GPS och trygghetslarm i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens syfte är att tillgodose regionernas behov av efterfrågade varor under avtalsperioden. Målsättning är att köpa in varor med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

Upphandlingen omfattar:

Personliga GPS och trygghetslarm, inkl leverans,

tillbehör och reservdelar,

dokumentation,

generell och specifik utbildning för hjälpmedelsverksamhetens personal

support

service under garantitiden

Takvärde

Takvärde i ramavtalet är 14 MSEK exkl. moms. Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Regionen och leverantören delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som en garanterad volym utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35120000 Bevaknings- och säkerhetssystem
35121000 Säkerhetsmateriel
38112100 Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Aktuell upphandling

Denna upphandling avser ramavtal på personliga GPS och trygghetslarm i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens syfte är att tillgodose regionernas behov av efterfrågade varor under avtalsperioden. Målsättning är att köpa in varor med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

Upphandlingen omfattar:

Personliga GPS och trygghetslarm, inkl leverans,

tillbehör och reservdelar,

dokumentation,

generell och specifik utbildning för hjälpmedelsverksamhetens personal

support

service under garantitiden

Takvärde

Takvärde i ramavtalet är 14 MSEK exkl. moms. Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Regionen och leverantören delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som en garanterad volym utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 17/10/2022
Slut: 16/10/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/05/2022