Leveringen - 253747-2020

02/06/2020    S105

Bulgarije-Burgas: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-253747

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Kompleksen onkologichen tsentar — Burgas“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000053191
Postadres: bul. „Stefan Stambolov“ No. 73, hirurgichen korpus na „UMBAL — Burgas“ AD, et. 7
Plaats: Burgas
NUTS-code: BG341 Бургас
Postcode: 8000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Komitova
E-mail: odisp@abv.bg
Telefoon: +359 56866404
Fax: +359 56859830
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://onkobs.bg/
Adres van het kopersprofiel: http://onkobs.bg/?page_id=14061
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация

Referentienummer: 00232-2020-0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация.

В спецификацията са посочени 21 обособени позиции медицински консумативи (МК) и медицински изделия (МИ). Във всяка обособена позиция са вписани наименованията на отделните медицински консумативи/изделия с характеристики за всеки един от тях, с индивидуални прогнозни количества и обща прогнозна стойност за обособената позиция.

Възложителят изисква изпълнението на всяка обособена позиция да бъде комплексно — за всички номенклатури, включени в обособената позиция.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за имобилизация на пациента при провеждане на лъчелечение

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на „КОЦ — Бургас“ ЕООД на адрес гр. Бургас, ул. „Доц. д-р Константин Кънчев“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Термомаски за прецизна имобилизация при VMAT и IMRT — 5 (пет) и 3(три)-точкови; комплект термомаски за прецизна имобилизация за система за радиохирургия на глава; комплект термомаски за прецизна имобилизация за система за радиохирургия за фиксация на глава шия и рамена; рентген контрастни маркери (топчета) за приложение при сканиране на пациентите за лъчелечение, с диаметър не по-малко от 4 mm; долни копчета за закопчаване на маските към плота; фиксатор на захапката.

Общо прогнозно количество — 6 660 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на възложителя. Изискват се мостри за МК, които са маркирани с буква „М“ пред номера на МК в позицията. Към техн. предложение се прилага 1 екз. оригинал на ППП за предоставените мостри.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 043-101162
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Медицински изделия за имобилизация на пациента при провеждане на лъчелечение

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП — в 10-дневен срок от получаване на решението за прекратяване възлагането на обособената позиция.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020